Book of Joshua, глава 21

Căpeteniile de familie ale Leviţilor s-au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui Nun, şi de căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel.

Le-au vorbit la Silo, Ón ţara Canaanului, şi au zis: ÑDomnul a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăţi de locuit, cu Ómprejurimile lor pentru vitele noastre.î Copiii lui Israel au dat atunci Leviţilor, din moştenirea lor, cetăţile următoare şi Ómprejurimile lor, după porunca Domnului.

Au tras la sorţi pentru familiile Chehatiţilor; şi Leviţii, fiii preotului Aaron, au avut prin sorţi treisprezece cetăţi din seminţia lui Iuda, din seminţia lui Simeon şi din seminţia lui Beniamin; ceilalţi fii ai lui Chehat au avut prin sorţi zece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătate din seminţia lui Manase.

Fiii lui Gherşon au avut prin sorţi treisprezece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătate din seminţia lui Manase Ón Basan.

Fiii lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad, şi din seminţia lui Zabulon.

Copiii lui Israel au dat Leviţilor, prin sorţi, aceste cetăţi şi Ómprejurimile lor, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au dat din seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon următoarele cetăţi numite pe nume, şi care au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile Chehatiţilor şi ale fiilor lui Levi, căci ei au ieşit cei dint‚i la sorţi.

Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, Ón muntele lui Iuda, şi locul dimprejur: Arba era tatăl lui Anac.

C‚mpia cetăţii şi satele ei au fost date Ón stăp‚nire lui Caleb, fiul lui Iefune.

Au dat deci fiilor preotului Aaron: cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Hebronul şi Ómprejurimile lui, Libna şi Ómprejurimile ei, Iatirul şi Ómprejurimile lui, Eştemoa şi Ómprejurimile ei, Holonul şi Ómprejurimile lui, Debirul şi Ómprejurimile lui, Ainul şi Ómprejurimile lui, Iuta şi Ómprejurimile ei, şi Bet-Şemeşul şi Ómprejurimile lui: nouă cetăţi din aceste două seminţii; şi din seminţia lui Beniamin: Gabaonul şi Ómprejurimile lui, Gheba şi Ómprejurimile ei, Anatot şi Ómprejurimile lui, şi Almonul şi Ómprejurimile lui: patru cetăţi.

Toate cetăţile preoţilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăţi şi Ómprejurimile lor.

Leviţii din familiile celorlalţi fii ai lui Chehat au avut prin sorţ cetăţi din seminţia lui Efraim.

Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Sihemul şi Ómprejurimile lui, Ón muntele lui Efraim, Ghezerul şi Ómprejurimile lui, Chibţaim şi Ómprejurimile lui, şi Bet-Horon şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; din seminţia lui Dan: Elteche şi Ómprejurimile ei, Ghibeton şi Ómprejurimile lui, Aialon şi Ómprejurimile lui, şi Gat-Rimon şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; şi din jumătate din seminţia lui Manase: Taanac şi Ómprejurimile lui, şi Gat-Rimon şi Ómprejurimile lui, două cetăţi.

Toate cetăţile erau zece, şi Ómprejurimile lor, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat.

Au dat fiilor lui Gherşon, dintre familiile Leviţilor: din cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigaşi Golan din Basan şi Ómprejurimile ei, şi Beeştra şi Ómprejurimile ei, două cetăţi; din seminţia lui Isahar: Chişion şi Ómprejurimile lui, Dabrat şi Ómprejurimile lui, Iarmutul şi Ómprejurimile lui şi En-Ganim şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; din seminţia lui Aşer: Mişeal şi Ómprejurimile lui, Abdonul şi Ómprejurimile lui, Helcat şi Ómprejurimile lui, şi Rehob şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; şi din seminţia lui Neftali: cetatea de scăpare pentru ucigaşi Chedeş din Galilea şi Ómprejurimile ei, Hamot-Dor şi Ómprejurimile lui, şi Cartanul şi Ómprejurimile lui, trei cetăţi.

Toate cetăţile Gherşoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi, şi Ómprejurimile lor.

Celorlalţi Leviţi, care făceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon: Iocneamul şi Ómprejurimile lui, Carta şi Ómprejurimile ei, Dimna şi Ómprejurimile ei, şi Nahalal, şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; din seminţia lui Ruben: Beţerul şi Ómprejurimile lui, Iahţa şi Ómprejurimile ei, Chedemot şi Ómprejurimile lui, şi Mefaat şi Ómprejurimile lui, patru cetăţi; şi din seminţia lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Ramot din Galaad şi Ómprejurimile lui, Mahanaim şi Ómprejurimile lui, Hesbonul şi Ómprejurimile lui, şi Iaezerul şi Ómprejurimile lui, de toate: patru cetăţi.

Toate cetăţile care au căzut la sorţi fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale Leviţilor, erau douăsprezece cetăţi.

Toate cetăţile Leviţilor din mijlocul moşiilor copiilor lui Israel erau patruzeci şi opt de cetăţi, şi Ómprejurimile lor.

Fiecare din aceste cetăţi Óşi avea Ómprejurimile ei de jur Ómprejur; aşa erau toate cetăţile acestea.

Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o Ón stăp‚nire şi s-au aşezat Ón ea.

Domnul le-a dat odihnă de jur Ómprejur, cum jurase părinţilor lor; nici unul din vrăjmaşii lor nu putuse să le stea Ómpotrivă, şi Domnul i-a dat pe toţi Ón m‚inile lor.

Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neÓmplinită: toate s-au Ómplinit.