Book of Joshua, глава 3

Iosua, scul‚ndu-se dis-de-dimineaţă, a pornit din Sitim cu toţi copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan; şi au rămas acolo peste noapte, Ónainte de a trece.

După trei zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără, şi au dat poporului următoarea poruncă: ÑC‚nd veţi vedea chivotul legăm‚ntului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoţi, care sunt din neamul Leviţilor, să plecaţi din locul Ón care sunteţi, şi să porniţi după el.

Dar Óntre voi şi el să fie o depărtare de aproape două mii de coţi: să nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi, căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.î Iosua a zis poporului: ÑSfinţiţi-vă, căci m‚ine Domnul va face lucruri minunate Ón mijlocul vostru.î Şi Iosua a zis preoţilor: ÑLuaţi chivotul legăm‚ntului, şi treceţi Ónaintea poporului.î Ei au luat chivotul legăm‚ntului, şi au pornit Ónaintea poporului.

Domnul a zis lui Iosua: ÑAstăzi, voi Óncepe să te Ónalţ Ónaintea Óntregului Israel, ca să ştie că voi fi cu tine cum am fost cu Moise.

Să dai următoarea poruncă preoţilor care duc chivotul legăm‚ntului: ,C‚nd veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriţi Ón Iordan.î Iosua a zis copiilor lui Israel: ÑApropiaţi-vă, şi ascultaţi cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru.î Iosua a zis: ÑPrin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este Ón mijlocul vostru, şi că va izgoni dinaintea voastră pe Canaaniţi, pe Hetiţi, pe Heviţi, pe Fereziţi, pe Ghirgasiţi, pe Amoriţi şi pe Iebusiţi: Iată, chivotul legăm‚ntului Domnului Óntregului păm‚nt va trece Ónaintea voastră Ón Iordan.

Acum, luaţi doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israel, c‚te un bărbat de fiecare seminţie.

Şi de Óndată ce preoţii care duc chivotul Domnului, Dumnezeului Óntregului păm‚nt, vor pune talpa piciorului Ón apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica Ón două, şi anume ape care se pogoară din sus, se vor opri grămadă.î Poporul a ieşit din corturi, ca să treacă Iordanul, şi preoţii care duceau chivotul legăm‚ntului au pornit Ónaintea poporului.

C‚nd preoţii, care duceau chivotul, au ajuns la Iordan, şi c‚nd li s-au muiat picioarele Ón marginea apei, ñ căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui Ón tot timpul secerişului, ñ apele care se pogoară din sus s-au oprit, şi s-au Ónălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de l‚ngă cetatea Adam, care este l‚ngă Ţartan; iar cele ce se pogorau spre marea c‚mpiei, care este marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut Ón faţa Ierihonului.

Preoţii care duceau chivotul legăm‚ntului Domnului s-au oprit pe uscat, Ón mijlocul Iordanului, Ón timp ce tot Israelul trecea pe uscat, p‚nă a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.