Book of Leviticus, глава 6

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑC‚nd va păcătui cineva şi va săv‚rşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru Óncredinţat lui, sau dat Ón păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va Ónşela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făc‚nd un jurăm‚nt str‚mb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul şi păcătuieşte; c‚nd va păcătui astfel şi se va face vinovat, să dea Ónapoi lucrul luat cu sila sau luat prin Ónşelăciune, sau Óncredinţat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucru pentru care a făcut un jurăm‚nt str‚mb ñ ori care ar fi ñ să-l dea Ónapoi Óntreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui, şi să-l dea Ón m‚na stăp‚nului lui, chiar Ón ziua c‚nd Óşi va aduce jertfa lui pentru vină.

Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta, şi să-l dea preotului.

Şi preotul va face pentru el ispăşirea Ónaintea Domnului, şi i se va ierta, ori care ar fi greşeala, de care se va fi făcut vinovat.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑDă următoarea poruncă lui Aaron şi fiilor săi, şi zi: ÑIată legea arderii de tot. Arderea de tot să răm‚nă pe vatra altarului toată noaptea p‚nă dimineaţa, şi Ón felul acesta focul să ardă pe altar.

Preotul să se Ómbrace cu tunica de in, să-şi acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenuşa făcută de focul, care va mistui arderea de tot de pe altar, şi s-o verse l‚ngă altar.

Apoi să se dezbrace de veşmintele lui şi să se Ómbrace cu altele, ca să scoată cenuşa afară din tabără, Óntr-un loc curat.

Focul să ardă pe altar şi să nu se stingă deloc: Ón fiecare dimineaţă, preotul să aprindă lemne pe altar, să aşeze arderea de tot pe ele, şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulţumire.

Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se stingă deloc.

ÑIată legea darului adus ca jertfă de m‚ncare. Fiii lui Aaron s-o aducă Ónaintea Domnului, Ónaintea altarului.

Preotul să ia un pumn din floarea făinii şi din untdelemn, cu toată tăm‚ia adăugată la darul de m‚ncare, şi s-o ardă pe altar ca aducere aminte de un miros plăcut Domnului.

Aaron şi fiii lui să măn‚nce ce va mai răm‚ne din darul de m‚ncare; s-o măn‚nce fără aluat, Óntr-un loc sf‚nt, Ón curtea cortului Ónt‚lnirii.

Să n-o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o Eu din darurile Mele de m‚ncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sf‚nt, ca şi jertfa de ispăşire şi ca şi jertfa pentru vină.

Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să măn‚nce din ea. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, cu privire la darurile de m‚ncare mistuite de foc Ónaintea Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfinţit.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIată darul pe care Ól vor face Domnului Aaron şi fiii lui, Ón ziua c‚nd vor primi ungerea: a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, ca dar de m‚ncare veşnic, jumătate dimineaţa şi jumătate seara.

Să fie pregătită Ón tigaie cu untdelemn, şi s-o aduci prăjită; s-o aduci coaptă şi tăiată Ón bucăţi, ca un dar de m‚ncare de un miros plăcut Domnului.

Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns Ón locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de m‚ncare. Aceasta este o lege veşnică Ónaintea Domnului: să fie arsă Óntreagă.

Orice dar de m‚ncare al unui preot să fie ars Ón Óntregime: să nu se măn‚nce.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi zi: ÑIată legea jertfei de ispăşire. Vita pentru jertfa de ispăşire să fie junghiată Ónaintea Domnului Ón locul unde se junghie arderea de tot: ea este un lucru prea sf‚nt.

Preotul care va aduce jertfa de ispăşire, acela s-o măn‚nce; şi anume să fie m‚ncată Óntr-un loc sf‚nt, Ón curtea cortului Ónt‚lnirii.

Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfinţit. Dacă va sări s‚nge din ea pe vreun veşm‚nt, locul stropit cu s‚nge să fie spălat Óntr-un loc sf‚nt.

Vasul de păm‚nt Ón care se va fierbe, să se spargă; dacă s-a fiert Óntr-un vas de aramă, vasul să fie frecat şi spălat cu apă.

Toată partea bărbătească dintre preoţi să măn‚nce din ea: ea este un lucru prea sf‚nt.

Dar să nu se măn‚nce nici o jertfă de ispăşire din al cărei s‚nge se va aduce Ón cortul Ónt‚lnirii pentru facerea ispăşirii Ón sf‚ntul locaş: ci aceea să fie arsă Ón foc.