The Gospel According to Luke, глава 3

Œn anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, ñ pe c‚nd Pilat din Pont era dregător Ón Iudea, Irod, c‚rmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, c‚rmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, c‚rmuitor al Abilenei, şi Ón zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, ñ Cuv‚ntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia Ón pustie.

Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din Ómprejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, după cum este scris Ón cartea cuvintelor proorocului Isaia: ÑIată glasul celui ce strigă Ón pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut Ón loc neted; căile str‚mbe vor fi Óndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.

Şi orice făptură va vedea m‚ntuirea lui Dumnezeu.î Ioan zicea dar noroadelor, care veneau să fie botezate de el: ÑPui de năp‚rci, cine v-a Ónvăţat să fugiţi de m‚nia viitoare?

Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră, şi nu vă apucaţi să ziceţi Ón voi Ónşivă: ,Avem pe Avraam ca tată!í Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.

Securea a şi fost Ónfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun, este tăiat şi aruncat Ón foc.î Noroadele Ól Óntrebau, şi ziceau: ÑAtunci ce trebuie să facem?î Drept răspuns, el le zicea: ÑCine are două haine, să Ómpartă cu cine n-are nici una; şi cine are de m‚ncare, să facă la fel.î Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi, şi i-au zis: ÑŒnvăţătorului, noi ce trebuie să facem?î El le-a răspuns: ÑSă nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.î Nişte ostaşi Ól Óntrebau şi ei, şi ziceau: ÑDar noi ce trebuie să facem?î El le-a răspuns: ÑSă nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu Ónvinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.î Fiindcă norodul era Ón aşteptare, şi toţi se g‚ndeau Ón inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: ÑC‚t despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic dec‚t mine, şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua Óncălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sf‚nt şi cu foc.

Acela are lopata Ón m‚nă; Œşi va curăţi aria cu desăv‚rşire, şi Œşi va str‚nge gr‚ul Ón gr‚nar, iar pleava o va arde Óntr-un foc care nu se stinge.î Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea Óncă multe alte Óndemnuri.

Dar c‚rmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a Ónchis pe Ioan Ón temniţă.

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe c‚nd Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sf‚nt S-a pogor‚t peste El Ón chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: ÑTu eşti Fiul Meu preaiubit: Ón Tine Œmi găsesc toată plăcerea Mea!î Isus avea aproape treizeci de ani, c‚nd a Ónceput să Ónveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.