Book of Malachi, глава 3

Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea Ónaintea Mea. Şi deodată va intra Ón Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legăm‚ntului, pe care-L doriţi; iată că vine, ñ zice Domnul oştirilor. ñ Cine va putea să sufere Ónsă ziua venirii Lui? Cine va răm‚ne Ón picioare c‚nd Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia Ónălbitorului.

El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, Ói va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.

Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca Ón zilele cele vechi, ca Ón anii de odinioară.

Mă voi apropia de voi pentru judecată, şi Mă voi grăbi să mărturisesc Ómpotriva desc‚ntătorilor şi preacurvarilor, Ómpotriva celor ce jură str‚mb, Ómpotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor.

ÑCăci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele, şi nu le-aţi păzit. Œntoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi Óntoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi Óntrebaţi: ,Œn ce trebuie să ne Óntoarcem?í Se cade să Ónşele un om pe Dumnezeu, cum Mă Ónşelaţi voi?î Dar voi Óntrebaţi: ÑCu ce Te-am Ónşelat?î Cu zeciuielile şi darurile de m‚ncare.

Sunteţi blestemaţi, c‚tă vreme căutaţi să Mă Ónşelaţi, tot poporul Ón Óntregime!

Aduceţi Ónsă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană Ón Casa Mea; puneţi-Mă astfel la Óncercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuv‚ntare.

Şi voi mustra pentru voi pe cel ce măn‚ncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele păm‚ntului, şi viţa nu va fi neroditoare Ón c‚mpiile voastre, zice Domnul oştirilor.

ÑToate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor.

,Cuvintele voastre sunt aspre Ómpotriva Mea, zice Domnul. Şi mai Óntrebaţi: ,Ce-am spus noi Ómpotriva Ta?î ÑAţi zis: ,Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am c‚ştigat dacă am păzit poruncile Lui, şi am umblat trişti Ónaintea Domnului oştirilor?

Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!î ñ Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă Ónaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.

ÑEi vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Œmi vor fi o comoară deosebită, Ón ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.

Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.î