Book of Micah, глава 1

Cuv‚ntului Domnului, spus lui Mica, din Moreşet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, Ómpăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei şi Ierusalimului.

Ascultaţi, voi popoare toate! Ia aminte, păm‚ntule, şi ce este pe el! Domnul Dumnezeu să fie martor Ómpotriva voastră, Domnul care este Ón Templul Lui cel sf‚nt!

Căci iată că Domnul iese din locuinţa Lui, Se pogoară, şi umblă pe Ónălţimile păm‚ntului!

Sub El se topesc munţii, văile crapă, ca ceara Ónaintea focului, ca apa care curge prin r‚pe.

Şi toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Şi care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?Ö De aceea, voi preface Samaria Óntr-un morman de pietre pe c‚mp, Óntr-un loc de sădit vie; Ói voi prăvăli pietrele Ón vale, şi-i voi dezgoli temeliile.

Toate chipurile ei cioplite vor fi sfăr‚mate, toate plăţile ei de curvă vor fi arse Ón foc, şi-i voi pustii toţi idolii: căci din plăţi de curvă i-a adunat, şi Ón plăţi de curvă se vor prefaceÖ De aceea pl‚ng, mă bocesc, umblu desculţ şi gol, strig ca şacalul, şi gem ca struţul.

Căci rana ei este fără leac; se Óntinde p‚nă la Iuda, pătrunde p‚nă la poarta poporului meu, p‚nă la Ierusalim.

Nu spuneţi lucrul acesta Ón Gat, şi nu pl‚ngeţi Ón Aco; tăvăliţi-vă Ón ţăr‚nă la Bet-Leafra.

Treci, locuitoare din Şafir, cu ruşinea descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu Óndrăzneşte să iasă, jalea Bet-Haeţelului, vă ia gustul să vă opriţi Ón el.

Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a pogor‚t nenorocirea din partea Domnului p‚nă la poarta Ierusalimului.

Œnhamă-ţi caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis; tu ai fost cea dint‚i pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci Ón tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel.

De aceea te vei despărţi de Moreşet-Gat, casele din Aczib vor fi o amăgire pentru Ómpăraţii lui Israel.

Œţi voi aduce un nou stăp‚n, locuitoare din Mareşa; slava lui Israel va merge la Adulam.

Rade-ţi, taie-ţi părul, din pricina copiilor tăi iubiţi; lărgeşte-ţi pleşuvia ca vulturul, căci ei se duc Ón robie departe de tine!