Book of Obadiah

Prorocia lui Obadia. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu despre Edom: ñ ÑNoi am auzit o veste din partea Domnului, şi un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zic‚nd: ÑSculaţi-vă, să mergem Ómpotriva Edomului ca să ne războim cu el!î ñ ÑIată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit.

Căci m‚ndria inimii tale te-a dus Ón rătăcire, pe tine, care locuieşti Ón crăpăturile st‚ncilor, şi domneşti Ón Ónălţime; de aceea, tu zici Ón tine Ónsuţi: ÑCine mă va arunca la păm‚nt?î Dar chiar dacă ai locui tot at‚t de sus ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul Óntre stele, tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnulî.

Dacă ar fi intrat la tine nişte hoţi, sau nişte t‚lhari de noapte, ñ cum eşti de pustiit! ñ ar fi luat ei oare mai mult dec‚t ar fi putut? Dacă ar fi venit nişte culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei nici un strugure pe urmă?

Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile!

Toţi cei uniţi cu tine te-au izgonit Ónapoi p‚nă la hotar, prietenii tăi te-au Ónşelat şi te-au stăp‚nit. Cei ce m‚ncau din p‚inea ta ţi-au Óntins curse, pe care nu le-ai băgat de seamă!

ÑOare, zice Domnul, nu voi pierde Eu Ón ziua aceea pe cei Ónţelepţi din Edom, şi priceperea din muntele lui Esau?

Vitejii tăi, Temane, se vor Ónspăim‚nta, pentru ca toţi cei din muntele lui Esau să piară Ón măcel.

Din pricina silniciei făcute Ómpotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de ruşine, şi vei fi nimicit cu desăv‚rşire pentru totdeauna.

Căci Ón ziua c‚nd stăteai Ón faţa lui, Ón ziua c‚nd străinii Ói luau averea, c‚nd străinii intrau pe porţile lui, şi aruncau sorţul asupra Ierusalimului, şi tu erai atunci ca unul din ei!

Nu trebuia să te uiţi mulţumit la ziua fratelui tău, Ón ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda Ón ziua pieirii lor, şi nu trebuia să vorbeşti cu semeţie Ón ziua str‚mtorării!

Nici nu trebuia să intri pe porţile poporului Meu Ón ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui Ón ziua prăpădului lui, şi nu trebuia să pui m‚na pe bogăţiile lui Ón ziua prăpădului lui!

Nu trebuia să stai la răsp‚ntii, ca să nimiceşti pe fugarii lui, şi nici nu trebuia să dai Ón m‚na vrăjmaşului pe cei ce scăpaseră din el Ón ziua necazului lui!

Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor Óntoarce asupra capului tău.

Căci, după cum aţi băut paharul m‚niei, voi cei de pe muntele Meu cel sf‚nt, tot aşa, toate neamurile Ól vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el, şi vor fi ca şi c‚nd n-ar fi fost niciodată.î ÑDar m‚ntuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sf‚nt, şi casa lui Iacov Óşi va lua Ónapoi moşiile.

Casa lui Iacov va fi un foc, şi casa lui Iosif, o flacără; dar casa lui Esau va fi miriştea, pe care o vor aprinde şi o vor mistui; şi nu va mai răm‚ne nici unul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit!

Cei de la miazăzi vor stăp‚ni muntele lui Esau, şi cei din c‚mpie ţara Filistenilor; vor stăp‚ni şi ţinutul lui Efraim şi al Samariei; şi Beniamin va stăp‚ni Galaadul.

Dar prinşii de război ai acestei oştiri a copiilor lui Israel, vor stăp‚ni ţara Canaaniţilor p‚nă la Sarepta, şi prinşii de război ai Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăp‚ni cetăţile de miază-zi.

Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau. Dar Ómpărăţia va fi a Domnului.î