Letter of Paul to Philemon

Pavel, Óntemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de c‚te ori Ómi aduc aminte de tine Ón rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai Ón Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.

Œl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face Óntre noi Ón Hristos.

Œn adevăr, am avut o mare bucurie şi m‚ng‚iere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost Ónviorate prin tine.

De aceea, măcar că am toată slobozenia Ón Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte Ón numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătr‚nul Pavel; iar acum Óntemniţat pentru Hristos Isus.

Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut Ón lanţurile mele: pentru Onisim, care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum Óţi va fi folositor şi ţie şi mie.

Ţi-l trimit Ónapoi, pe el, inima mea.

Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca să-mi slujească Ón locul tău c‚t sunt Ón lanţuri pentru Evanghelie.

Dar n-am vrut să fac nimic fără Ónvoirea ta, pentru ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.

Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus dec‚t pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu at‚t mai mult de tine, fie Ón chip firesc, fie Ón Domnul!

Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine Ónsumi.

Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau Óţi este dator cu ceva, pune aceasta Ón socoteala mea.

Eu, Pavel, Ñvoi plătiî ñ scriu cu m‚na mea-ca să nu-ţi zic că tu Ónsuţi te datorezi mie.

Da, frate, fă-mi binele acesta Ón Domnul, şi Ónviorează-mi inima Ón Hristos!

Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult dec‚t Óţi zic.

Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

Epafra, tovarăşul meu de temniţă Ón Hristos Isus, Óţi trimite sănătate; tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.