Book of Psalms, псалом 103

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este Ón mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfÓnt!

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

El Óţi iartă toate fărădelegile tale El Óţi vindecă toate boalele tale; El Óţi izbăveşte viaţa din groapă, El te Óncununează cu bunătate şi Óndurare; El Óţi satură de bunătăţi bătrÓneţa, şi te face să Óntinereşti iarăş ca vulturul.

Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

El Şi -a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale copiilor lui Israel.

Domnul este Óndurător şi milostiv, Óndelung răbdător si bogat Ón bunătate.

El nu Se ceartă fără Óncetare, şi nu ţine mÓnia pe vecie.

Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

Ci cÓt sÓnt de sus cerurile faţă de pămÓnt, atÓt este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cÓt este de departe răsăritul de apus, atÓt de mult depărtează El fărădelegile noastre dela noi.

Cum se Óndură un tată de copiii lui, aşa Se Óndură domnul de ceice se tem de El.

Căci El ştie din ce sÓntem făcuţi; Œşi aduce aminte că sÓntem ţărÓnă.

Omul! zilele lui sÓnt ca iarba, şi Ónfloreşte ca floarea de pe cÓmp.

CÓnd trece un vÓnt peste ea, nu mai este, şi locul pe care -l cuprindea, n'o mai cunoaşte.

Dar bunătatea Domnului ţine Ón veci pentru ceice se tem de El, şi Óndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru ceice păzesc legămÓntul Lui, şi Óşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le Ómplinească.

Domnul Şi -a aşezat scaunul de domnie Ón ceruri, şi domnia Lui stăpÓneşte peste tot.

BinecuvÓntaţi pe Domnul, Óngerii Lui, cari sÓnteţi tari Ón putere, cari Ómpliniţi poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvÓntului Lui.

BinecuvÓntaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, cari faceţi voia Lui!

BinecuvÓntaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, Ón toate locurile stăpÓnirii Lui! Binecuvintează, suflete, pe Domnul!