Book of Ruth, глава 2

Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, şi se numea Boaz.

Rut, Moabita, a zis către Naomi: ÑLasă-mă, te rog, să mă duc să str‚ng spice de pe c‚mpul aceluia Ónaintea căruia voi căpăta trecere.î Ea i-a răspuns: ÑDu-te, fiica mea.î Ea s-a dus Óntr-un ogor să str‚ngă spice pe urma secerătorilor. Şi s-a Ónt‚mplat că ogorul acela era a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.

Şi iată că Boaz a venit din Betleem, şi a zis secerătorilor: ÑDomnul să fie cu voi!î Ei i-au răspuns: ÑDomnul să te binecuv‚nteze!î Şi Boaz a zis slujitorului Ónsărcinat cu privegherea secerătorilor: ÑA cui este t‚năra aceasta?î Slujitorul Ónsărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: ÑEste o t‚nără Moabită, care s-a Óntors cu Naomi din ţara Moabului.

Ea a zis: ,Dă-mi voie să str‚ng şi să culeg spice dintre snopi, rămase pe urma secerătorilor.í Şi de azi dimineaţă, de c‚nd a venit, a stat Ón picioare p‚nă acum, şi nu s-a odihnit dec‚t o clipă Ón casăî.

Boaz a zis către Rut: ÑAscultă, fiică, să nu te duci să culegi spice Ón alt ogor; să nu te depărtezi de aici, şi răm‚i cu slujnicele mele.

Uită-te unde vor secera pe c‚mpii, şi du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Şi c‚nd Óţi va fi sete, să te duci la vase, şi să bei din ce vor scoate slugile.î Atunci ea s-a aruncat cu faţa la păm‚nt, şi i-a zis: ÑCum am căpătat eu trecere Ónaintea ta, ca să te Óngrijeşti de mine, o străină?î Boaz i-a răspuns: ÑMi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, şi cum ai părăsit pe tatăl tău şi pe mama ta şi ţara Ón care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoşteai mai Ónainte.

Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!î Şi ea a zis: ÑO! să capăt trecere Ónaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai m‚ng‚iat, şi vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Şi totuşi eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale.î La vremea pr‚nzului, Boaz a zis către Rut: ÑApropie-te, măn‚ncă p‚ine, şi Ónmoaie-ţi bucata Ón oţet.î Ea a şezut l‚ngă secerători. I-au dat grăunţe prăjite; a m‚ncat şi s-a săturat şi ce a rămas a str‚ns.

Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: ÑLăsaţi-o să culeagă spice şi Óntre snopi, şi să n-o opriţi; şi chiar voi să-i scoateţi din snopi c‚teva spice; s-o lăsaţi să culeagă spice, şi să n-o Ónfruntaţi.î Ea a cules spice de pe c‚mp p‚nă seara, şi a bătut ce culesese. A ieşit aproape o efă de orz.

A luat-o şi a intrat Ón cetate, şi soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos şi rămăşiţele de la pr‚nz şi i le-a dat.

Soacra sa i-a zis: ÑUnde ai cules astăzi spice, şi unde ai muncit? Binecuv‚ntat să fie cel ce s-a Óngrijit de tine!î Şi Rut a spus soacrei sale la cine muncise: ÑOmul la care am muncit aziî, a zis ea, Ñse numeşte Boaz.î Naomi a zis nurorii sale: ÑSă fie binecuv‚ntat de Domnul, care este plin de Óndurare pentru cei vii, cum a fost şi pentru cei ce au murit. ,Omul acesta este rudă cu noií, i-a mai spus Naomi, ,este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră.î Rut, Moabita, a adăugat: ÑEl mi-a mai zis:î ÑRăm‚i cu slugile mele, p‚nă vor isprăvi de secerat.î Şi Naomi a zis către nora sa Rut: ÑEste bine, fiica mea, să ieşi cu slujnicele lui, şi să nu te Ónt‚lnească cineva Ón alt ogorî.

Ea s-a ţinut dar de slujnicele lui Boaz, ca să culeagă spice, p‚nă la sf‚rşitul seceratului orzurilor şi seceratului gr‚ului. Şi locuia cu soacra sa.