Book of Ruth, глава 3

Soacra sa Naomi i-a zis: ÑFiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.

Şi acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să v‚nture la noapte orzurile Ón arie.

Spală-te şi unge-te, apoi Ómbracă-te cu hainele tale, şi pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, p‚nă va isprăvi de m‚ncat şi de băut.

Şi c‚nd se va duce să se culce, Ónseamnă-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele, şi culcă-te. Şi el Ónsuşi Óţi va spune ce să faci.î Ea i-a răspuns: ÑVoi face tot ce ai spus.î Rut s-a pogor‚t la arie, şi a făcut tot ce poruncise soacra sa.

Boaz a m‚ncat şi a băut, şi inima-i era veselă. S-a dus şi s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci Óncet de tot, i-a descoperit picioarele, şi s-a culcat.

La miezul nopţii, omul s-a speriat; s-a plecat, şi iată că o femeie era culcată la picioarele lui.

El a zis: ÑCine eşti tu?î Ea răspuns: ÑEu sunt Rut, slujnica ta; Óntinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.î Şi el a zis: ÑFii binecuv‚ntată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult pentru tine dec‚t cea dint‚i, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.

Acum, fiică, nu te teme, Óţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.

Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape dec‚t mine.

Răm‚i Ón noaptea aceasta aici. Şi m‚ine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici p‚nă dimineaţă.î Ea a rămas culcată la picioarele lui p‚nă dimineaţă, şi s-a sculat mai Ónainte de a se putea cunoaşte unul pe altul. Boaz a zis: ÑSă nu ştie nimeni că a intrat o femeie Ón arie!î Şi a adăugat: ÑAdu mantaua de pe tine, şi ţine-o.î Ea a ţinut-o, şi el a măsurat şase măsuri de orz, şi le-a pus pe ea. Apoi a intrat Ón cetate.

Rut s-a Óntors la soacra sa, şi Naomi, a zis: ÑTu eşti, fiica mea?î Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.

Ea a zis: ÑMi-a dat aceste şase măsuri de orz, zic‚nd: ,Să nu te Óntorci cu m‚inile goale la soacra ta.î Şi Naomi a zis: ÑFii liniştită, fiica mea, p‚nă vei şti cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă p‚nă nu va sf‚rşi lucrul chiar astăzi.î