Book of Zephaniah, глава 2

Veniţi-vă Ón fire, şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, p‚nă nu se Ómplineşte hotăr‚rea ñ ca pleava trece vremea ñ p‚nă nu vine peste voi m‚nia aprinsă a Domnului, p‚nă nu vine peste voi ziua m‚niei Domnului!

Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care Ómpliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi Ón ziua m‚niei Domnului.î ÑCăci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua Ón amiaza mare, şi Ecronul va fi smuls din rădăcini.

Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul Cheretiţilor! Aşa a vorbit Domnul Ómpotriva ta, Canaane, ţara Filistenilor: ,Te voi nimici şi nu vei mai avea locuitori!

Malurile mării vor ajunge izlazuri de păşunat, locuinţe pentru păstori, şi t‚rle de oi.

Malurile acestea vor fi pentru rămăşiţele casei lui Iuda; acolo vor paşte; se vor odihni seara Ón casele Ascalonului; căci Domnul, Dumnezeul lor, nu-i va uita, şi va aduce Ónapoi pe prinşii lor de război.í ÑAm auzit ocările Moabului şi batjocurile copiilor lui Amon, c‚nd defăimau pe poporul Meu, şi se ridicau cu trufie Ómpotriva hotarelor lor.

De aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma, şi copiii lui Amon ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veşnic; rămăşiţa poporului Meu Ói va jefui, rămăşiţa neamului Meu Ói va stăp‚ni.

Lucrul acesta li se va Ónt‚mpla pentru m‚ndria lor, pentru că au batjocorit şi au fost semeţi cu poporul Domnului oştirilor.

Domnul va fi grozav Ómpotriva lor, căci va nimici pe toţi dumnezeii păm‚ntului; şi fiecare se va Ónchina Ónaintea Lui Ón ţara lui, Ón toate ostroavele neamurilor.î ÑChiar şi voi, Etiopienilor, veţi fi străpunşi cu sabia Mea.

El Œşi va Óntinde m‚na şi spre miazănoapte, va nimici Asiria, şi va preface Ninive Óntr-o pustietate, Óntr-un păm‚nt fără apă ca pustia.

Œn mijlocul cetăţii se vor culca turme de vite de tot felul; pelicanul şi ariciul vor răm‚ne noaptea pe acoperişurile st‚lpilor ei. La ferestre se vor auzi ţipetele lor, pustiirea va fi Ón prag, căci căptuşeala de cedru va fi scoasă.

Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea plină de Óncredere, şi zicea Ón inima ei: ,Eu şi nici una afară de mine!í Vai! Cum s-a prefăcut Ón pustiu şi Ón culcuş de fiare! Toţi cei ce trec pe l‚ngă ea fluieră şi arată cu m‚na!î