Book of Ezra, глава 2

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Neh.7:6-73)

Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi: Paroşoğulları: 2 172 Şefatyaoğulları: 372 Arahoğulları: 775 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2 812 Elamoğulları: 1 254 Zattuoğulları: 945 Zakkayoğulları: 760 Banioğulları: 642 Bevayoğulları: 623 Azgatoğulları: 1 222 Adonikamoğulları: 666 Bigvayoğulları: 2 056 Adinoğulları: 454 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98 Besayoğulları: 323 Yoraoğulları: 112 Haşumoğulları: 223 Gibbaroğulları: 95 Beytlehemliler: 123 Netofalılar: 56 Anatotlular: 128 Azmavetliler: 42 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743 Ramalılar ve Gevalılar: 621 Mikmaslılar: 122 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223 Nevolular: 52 Magbişliler: 156 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1 254 Harimliler: 320 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725 Erihalılar: 345 Senaalılar: 3 630.

Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973 İmmeroğulları: 1 052 Paşhuroğulları: 1 247 Harimoğulları: 1 017.

Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

Ezgiciler: Asafoğulları: 128.

Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları, Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları, Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları, Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları, Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları, Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları, Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları, Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları, Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

Süleyman'ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları, Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları, Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.

Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır: Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

Bütün halk toplam 42 360 kişiydi. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler. Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik2:69 “61 000 darik”: Yaklaşık 520 kg. altın, 5 000 mina2:69 “5 000 mina”: Yaklaşık 2.9 ton. gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

\v 70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler –ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri– kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.