Паводле Марка сьвятое дабравесьце, разьдзел 3

І ўвайшоў зноў у сынагогу; там быў чалавек з высахлаю рукою.

І сачылі за Ім, ці не ацаліць яго ў суботу, каб зьвінаваціць Яго.

А Ён кажа чалавеку з сухою рукою: стань пасярэдзіне.

А ім кажа: ці належыць у суботу дабро чыніць, альбо зло чыніць? душу ўратаваць, альбо загубіць? Але яны маўчалі.

І з гневам на іх паглядзеўшы, смуткуючы па ачарсьцьвеньні сэрцаў іхніх, кажа таму чалавеку: працягні руку тваю. Той працягнуў, і стала рука ягоная здаровая, як другая.

Фарысэі, выйшаўшы, адразу зладзілі зь ірадыянамі нараду супраць Яго, як бы загубіць Яго.

Але Ісус з вучнямі Сваімі адышоў да мора, і за Ім пайшло мноства людзей з Галілеі, Юдэі,

Ерусаліма, Ідума і з-за Ярдана. І з навакольляў Тыра і Сідона, пачуўшы, што Ён рабіў, ішлі да Яго ў вялікім мностве.

І сказаў вучням Сваім, каб напагатове была Яму лодка, з прычыны шматлюдзтва, каб ня ціснулі на Яго.

Бо многіх Ён ацаліў, так што тыя, хто быў хворы, кідаліся да Яго, каб дакрануцца да Яго.

І духі нячыстыя, калі бачылі Яго, падалі перад Ім і крычалі: Ты - Сын Божы.

Але Ён строга выгаворваў ім, каб не адкрывалі Яго.

Потым узышоў на гару і паклікаў да Сябе, каго Сам хацеў; і пайшлі да Яго.

І паставіў дванаццацёх, каб зь Ім былі і каб пасылаць іх зьвеставаць,

і каб мелі яны ўладу ацаляць ад хваробаў і выганяць дэманаў:

паставіў Сымона, даўшы яму імя Пётр;

Якава Зевядзеевага і Яна, брата Якаўлевага, даўшы ім імёны Воанергес, гэта азначае, «сыны громавыя»;

Андрэя, Піліпа, Барталамея, Мацьвея, Тамаша, Якава Алфеевага, Тадэя, Сымона Кананіта

і Юду Іскарыёцкага, які і выдаў Яго.

Прыходзяць у дом; і зноў зьбіраецца люд, так што яны не маглі нават хлеба паесьці.

І пачуўшы, блізкія Ягоныя пайшлі забраць Яго, бо казалі, што Ён не ў сабе.

А кніжнікі, якія прыйшлі зь Ерусаліма, казалі, што Ён мае ў Сабе Вэльзэвула і што выганяе дэманаў сілаю дэманскага князя.

І паклікаўшы іх, казаў ім прытчамі: як можа сатана выганяць сатану?

Калі царства разьдзеліцца самое ў сабе, ня можа ўстояць царства тое;

і калі дом разьдзеліцца сам у сабе, ня можа ўстояць дом той;

і калі сатана паўстаў на самога сябе і разьдзяліўся, ня можа ўстояць, а настаў канец ягоны.

Ніхто, увайшоўшы ў дом дужага, ня можа зрабаваць рэчаў ягоных, калі сьпярша ня зьвяжа дужага, - і тады зрабуе дом ягоны.

Праўду кажу вам: дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі і блюзьнерствы, якімі б ні блюзьнерылі;

але хто будзе блюзьнерыць на Духа Сьвятога, таму ня будзе дараваньня вавекі, а падлягае ён вечнай асудзе.

Гэта сказаў Ён, бо казалі: у Ім нячысты дух.

І прыйшлі Маці і браты Ягоныя і, стоячы звонку, паслалі да Яго паклікаць Яго.

Каля Яго сядзеў люд. І сказалі Яму: вось, Маці Твая і браты Твае і сёстры Твае, вонкі, пытаюцца Цябе.

І адказаў ім: хто Маці Мая і браты Мае?

І азірнуўшы тых, што сядзелі вакол Яго, кажа: вось маці Мая і браты Мае;

бо, хто будзе выконваць волю Божую, той Мне брат і сястра і маці.