Кніга Псальмаў, псальм 71

Пра Саламона. Псальма Давідава.

Божа! даруй цару Твой суд і сыну цара Тваю праўду,

няхай судзіць людзей Тваіх справядліва і ўбогіх Тваіх на судзе;

няхай прынясуць горы мір людзям і пагоркі праўду;

няхай судзіць убогіх народу, няхай выратуе сыноў убогага, і суйме прыгнятальніка, -

і будуць баяцца Цябе, пакуль будуць сонца і месяц, у роды родаў.

Ён сыдзе, як дождж на скошаны луг, як кроплі, што арашаюць зямлю;

У дні ягоныя праведнік будзе цьвісьці, і будзе вялікі спакой, пакуль ня спыніцца месяц:

ён будзе валадарыць ад мора да мора і ад ракі да краёў зямлі;

упадуць перад ім жыхары пустыняў, і ворагі ягоныя будуць лізаць пыл;

цары Тарсіса і выспаў даніну яму паднясуць; цары Аравіі і Савы дары паднясуць;

і паклоняцца яму ўсе цары; усе народы служыцьмуць яму;

бо вызваліць ён убогага, што галосіць, і прыгнечанага, што дапамогі ня мае,

умілажаліцца з гаротніка ўбогага, і душы гаротнікаў уратуе;

ад хітрыны і гвалту вызваліць душы іхнія, і каштоўнаю будзе кроў перад вачыма ягонымі;

і будзе жыць, і будуць даваць яму золата Аравіі, і будуць маліцца за яго няспынна, кожнага дня дабраслаўляць яго;

на зямлі будзе шчодрае збожжа, наверсе гор; і плады ягоныя захвалююцца, быццам лес на Ліване, і ў гарадах размножацца людзі, як трава на зямлі;

будзе імя ягонае дабраславёнае навечна; пакуль сонца жыве, будзе перадавацца імя ягонае; і дабраславяцца ў ім усе плямёны зямныя, усе народы будуць злагоджваць яго.

Дабраславёны Гасподзь Бог, Бог Ізраілеў, адзіны, Хто творыць цуды,

і дабраславёнае імя славы Ягонае навечна, і напоўніцца славаю Яго ўся зямля. Амін і амін.

Скончыліся малітвы Давіда, сына Ясэевага.