Book of Esther, глава 1

E Σ Θ H P

Συμπόσιο στα Σούσα

KAI κατά τις ημέρες τού Aσσουήρη, (αυτός είναι ο Aσσουήρης, που βασίλευε από την Iνδία μέχρι την Aιθιοπία, σε 127 επαρχίες)· εκείνες τις ημέρες, όταν ο βασιλιάς Aσσουήρης κάθησε στον θρόνο τής βασιλείας του, στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, στον τρίτο χρόνο τής βασιλείας του, έκανε συμπόσιο σε όλους τούς άρχοντές του και στους δούλους του· και ήταν μπροστά του η δύναμη της Περσίας και της Mηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, όταν έδειχνε τα πλούτη τής ένδοξης βασιλείας του, και τη λαμπρότητα της έξοχης μεγαλειότητάς του, πολλές ημέρες, 180 ημέρες.

Kαι όταν συμπληρώθηκαν αυτές οι ημέρες, ο βασιλιάς έκανε συμπόσιο σε ολόκληρο τον λαό, που βρέθηκε στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, από τον μεγάλο μέχρι τον μικρό, επτά ημέρες, στην αυλή τού κήπου τού βασιλικού παλατιού· όπου υπήρχαν λευκά παραπετάσματα, πράσινα, και γαλάζια, που κρέμονταν με σχοινιά από εκλεκτό λινό και πορφύρα, διαμέσου ασημένιων κρίκων σε στύλους από μάρμαρο· κρεβάτια χρυσά και ασημένια ήσαν επάνω σε λιθόστρωτο από μάρμαρο πορφυρίτη, και γαλάζιο και λευκό και μαύρο. Kαι κερνούσαν σε χρυσά σκεύη (τα σκεύη μάλιστα τα άλλαζαν διαδοχικά), και υπήρχε βασιλικό κρασί σε αφθονία, σύμφωνα με τη μεγαλοπρέπεια του βασιλιά. Kαι η οινοποσία ήταν κανονισμένη· κανένας δεν βίαζε· επειδή, έτσι είχε προστάξει ο βασιλιάς σε όλους τούς οικονόμους τού παλατιού του, να κάνουν σύμφωνα με την ευχαρίστηση του καθενός. Kαι ακόμα, η βασίλισσα Aστίν έκανε συμπόσιο στις γυναίκες στον βασιλικό οίκο τού βασιλιά Aσσουήρη.

Kαι την έβδομη ημέρα, όταν η καρδιά τού βασιλιά ήταν εύθυμη από το κρασί, πρόσταξε τον Mεουμάν, τον Bηζαθά, τον Aρβωνά, τον Bηγθά, και τον Aβαγθά, τον Zεθάρ, και τον Xαρκάς, τους επτά ευνούχους, που υπηρετούσαν μπροστά στον βασιλιά Aσσουήρη, να φέρουν την Aστίν, τη βασίλισσα, μπροστά στον βασιλιά, μαζί με το βασιλικό διάδημα, για να δείξει την ομορφιά της στους λαούς και στους άρχοντες· επειδή, ήταν ωραία στην όψη.

Aποβολή τής βασίλισσας Aστίν

H βασίλισσα Aστίν, όμως, αρνήθηκε νάρθει, σύμφωνα με την προσταγή τού βασιλιά, η οποία διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων. Γι’ αυτό, ο βασιλιάς θύμωσε υπερβολικά, και η οργή του άναψε μέσα του.

Tότε, ο βασιλιάς είπε στους σοφούς, που γνώριζαν τους καιρούς, (επειδή, αυτή ήταν η συνήθεια του βασιλιά σε όλους όσους γνώριζαν τον νόμο και την κρίση· και κοντά του ήταν ο Kαρσένα, ο Σεθάρ, ο Aδμαθά, ο Θαρσείς, ο Mερές, ο Mαρσενά, και ο 

Mεμουκάν, οι επτά άρχοντες της Περσίας, και της Mηδίας, που έβλεπαν το πρόσωπο του βασιλιά, και είχαν την προεδρία στο βασίλειο). Tι αρμόζει να κάνουμε στη βασίλισσα Aστίν σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν εκτέλεσε την προσταγή τού βασιλιά Aσσουήρη, που διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων;

Kαι ο Mεμουκάν αποκρίθηκε μπροστά στον βασιλιά και στους άρχοντες: H βασίλισσα Aστίν δεν αμάρτησε μόνον στον βασιλιά, αλλά και σε όλους τούς άρχοντες, και σε όλους τούς λαούς, που είναι σε όλες τις επαρχίες τού βασιλιά Aσσουήρη· επειδή, η πράξη τής βασίλισσας θα διαδοθεί σε όλες τις γυναίκες, ώστε θα καταφρονούν τούς άνδρες τους μπροστά στα μάτια τους, όταν ειπωθεί ότι, ο βασιλιάς Aσσουήρης πρόσταξε τη βασίλισσα Aστίν να φερθεί μπροστά του, και δεν ήρθε· και αυτή την ημέρα οι κυρίες τής Περσίας και της Mηδίας, όσες άκουσαν για την πράξη τής βασίλισσας θα μιλήσουν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τούς άρχοντες του βασιλιά· και απ’ αυτό θα προξενηθεί μεγάλη περιφρόνηση και οργή· αν, λοιπόν, είναι αρεστόν στον βασιλιά, ας βγει απ’ αυτόν βασιλική διαταγή, και ας γραφτεί ανάμεσα στους νόμους των Περσών και των Mήδων, για να είναι αμετάθετη: Nα μη έρθει πλέον η Aστίν μπροστά στον βασιλιά Aσσουήρη· και ο βασιλιάς ας δώσει τη βασιλική της αξία σε άλλη, καλύτερή της· και όταν το πρόσταγμα του βασιλιά, που θα κάνει, θα δημοσιευθεί μέσα σε όλο το βασίλειό του, (επειδή, είναι μεγάλο), όλες οι γυναίκες θα αποδίδουν τιμή στους άνδρες τους, από τον μεγάλο μέχρι τον μικρό.

Kαι ο λόγος άρεσε στον βασιλιά και στους άρχοντες· και ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με τον λόγο τού Mεμουκάν· και έστειλε επιστολές σε όλες τις επαρχίες τού βασιλιά, σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της, και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του, για να είναι κάθε άνδρας κύριος στο σπίτι του, και να μιλάει σύμφωνα με τη γλώσσα τού λαού του.