1 Chronicles, глава 1

Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Metuszelach, Lamek, Noe, Sem, Cham i Jafet.

Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.

Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta, oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, Chiwwity, Arkity, Synity, Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.

Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.

Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.

Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.

Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Ebala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

Sem, Arpachszad, Szelach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abram, to jest Abraham.

Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.

Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam, Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.

Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.

Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.

Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.

Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.

Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.

Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.

Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.

Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.

Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.

I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.

Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.

Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.

Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.

Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.

Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.

Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.

Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet, naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.