Book of Joshua, глава 12

A oto królowie kraju, których zwyciężyli Izraelici i opanowali ich ziemię za Jordanem, na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon i wraz z całą Arabą ku wschodowi: Sichon, król amorycki, ze stolicą w Cheszbonie. Panował on od Aroeru, leżącego nad brzegiem potoku Arnon, od środka doliny i połowy Gileadu aż do potoku Jabbok, granicy synów Ammona, a na wschodzie poprzez Arabę aż do morza Kinneret i morza Araby, czyli Morza Słonego, w kierunku Bet-Hajeszimot i dalej ku południowi do stóp zboczy Pisga.

Następnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów, z siedzibą w Asztarot i Edrei, którego panowanie rozciągało się na górę Hermon i Salka, cały Baszan aż do granicy Geszurytów i Maakatytów i do połowy Gileadu, aż do granicy Sichona, króla Cheszbonu.

Mojżesz, sługa Pana, i synowie Izraela zwyciężyli ich, i oddał Mojżesz, sługa Pana, ziemię tę w dziedzictwo pokoleniom Rubena, Gada i połowie pokolenia Manassesa.

A oto królowie kraju, których zwyciężył Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, wznoszącej się ku Seirowi, a których kraj oddał Jozue w dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podziału, na górze i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów: król Jerycha, jeden, król Aj, obok Betel, jeden, król Jerozolimy, jeden król Hebronu, jeden, król Jarmutu, jeden, król Lakisz, jeden, król Eglonu, jeden, król Gezer, jeden, król Debiru, jeden, król Gederu, jeden, król Chormy, jeden, król Aradu, jeden, król Libny, jeden, król Adullam, jeden, król Makkedy, jeden, król Betel, jeden, król Tappuach, jeden, król Cheferu, jeden, król Afek, jeden, król Laszaronu, jeden, król Madonu, jeden, król Chasoru, jeden, król Szimronu ‹Meronu›, jeden, król Akszafu, jeden, król Tanak, jeden, król Megiddo, jeden, król Kadesz, jeden, król Jokneam na Karmelu, jeden, król Doru z wyżyny Dor, jeden, król pogan z Gilgal, jeden, król Tirsy, jeden. Wszystkich królów razem trzydziestu jeden.