Book of Psalms, псалом 33

Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.

Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.

Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.

Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.

W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!