1 Chronicles, глава 16

După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus Ón mijlocul cortului pe care-l Óntinsese David pentru el, şi au adus Ónaintea lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de mulţumiri.

C‚nd a isprăvit David de adus arderile de tot şi jertfele de mulţumiri, a binecuv‚ntat poporul Ón Numele Domnului.

Apoi a Ómpărţit tuturor celor din Israel bărbaţi şi femei, fiecăruia c‚te o p‚ine, o bucată de carne şi o turtă de stafide.

A dat Leviţilor sarcina să facă slujba Ónaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude şi să slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Aceştia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi harfe, şi Asaf suna din ţimbale.

Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din tr‚mbiţe Ónaintea chivotului legăm‚ntului lui Dumnezeu.

Œn ziua aceea David a Ónsărcinat pentru Ónt‚iaşi dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului.

Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui Ónalte!

C‚ntaţi, c‚ntaţi Ón cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

Făliţi-vă cu Numele Lui cel sf‚nt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui, voi, săm‚nţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!

Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui se Ómplinesc pe tot păm‚ntul.

Aduceţi-vă aminte totdeauna de legăm‚ntul Său; de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni, de legăm‚ntul pe care l-a făcut cu Avraam, şi de jurăm‚ntul pe care l-a făcut lui Isaac; El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legăm‚nt veşnic pentru Israel, zic‚nd: ÑŒţi voi da ţara Canaanului, ca moştenire care v-a căzut la Ómpărţeală.î Ei erau puţini la număr atunci, foarte puţini la număr, şi străini Ón ţara aceea.

Şi mergeau de la un neam la altul, şi de la o Ómpărăţie la un alt popor; dar El n-a Óngăduit nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit Ómpăraţi din pricina lor, zic‚nd: ÑNu vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi nici un rău proorocilor mei!

C‚ntaţi Domnului, toţi locuitorii păm‚ntului! Vestiţi din zi Ón zi m‚ntuirea Lui; povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii; căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

Măreţia şi strălucirea sunt Ónaintea Feţei Lui, tăria şi bucuria sunt Ón locaşul Lui.

Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi Ónaintea Lui, Ónchinaţi-vă Ónaintea Domnului cu podoabe sfinte.

Tremuraţi Ónaintea Lui, toţi locuitorii păm‚ntului! Căci lumea este Óntărită, şi nu se clatină.

Să se bucure cerurile, şi să se Ónveselească păm‚ntul! Să se spună printre neamuri că Domnul Ómpărăţeşte!

Să urle marea cu tot ce este Ón ea! C‚mpia să se Ónveselească Ómpreună cu tot ce este pe ea!

Să chiuie copacii din pădure Ónaintea Domnului! Căci El vine să judece păm‚ntul.

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci Óndurarea Lui ţine Ón veac!

Ziceţi: ,M‚ntuieşte-ne, Dumnezeul m‚ntuirii, str‚nge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sf‚nt, şi să ne punem slava Ón a Te lăuda!

Binecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie Ón veşnicie! Şi tot poporul a zis: ,Amin!í şi lăuda pe Domnul!

David a lăsat acolo, Ónaintea chivotului legăm‚ntului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat Ónaintea chivotului, Ómplinindu-şi datoria zi de zi.

A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, Ón număr de şaizeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, şi pe Hosa, ca uşieri.

A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, Ónaintea locaşului Domnului, pe Ónălţimea din Gabaon, ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa şi seara, pe altarul arderilor de tot, şi să Ómplinească tot ce este scris Ón legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.

Cu ei erau Heman şi Iedutun, şi ceilalţi care fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci Óndurarea Lui ţine Ón veac.

Cu ei erau Heman şi Iedutun, care aveau tr‚mbiţe şi ţimbale pentru cei ce sunau din ele, şi instrumente pentru c‚ntări Ón cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.

Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui, şi David s-a Óntors să-şi binecuv‚nteze casa.