1 Chronicles, глава 15

David şi-a zidit case Ón cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, şi a ridicat un cort pentru el.

Atunci David a zis: ÑChivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat dec‚t de Leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.

Şi David a str‚ns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.

David a str‚ns pe fiii lui Aaron şi pe Leviţi: din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi, o sută douăzeci; din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi, două sute douăzeci; din fiii lui Gherşom: pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi, o sută treizeci; din fiii lui Eliţafan: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi, două sute; din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi, optzeci; din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi, o sută doisprezece.

David a chemat pe preoţii Ţadoc şi Abiatar, şi pe Leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab.

Şi le-a zis: ÑVoi sunteţi capii de familie ai Leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit.

Pentru că n-aţi fost Ónt‚iaşi dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.î Preoţii şi Leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.

Fiii Leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise Moise, după cuv‚ntul Domnului.

Şi David a zis căpeteniilor Leviţilor să aşeze pe fraţii lor c‚ntăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harfe şi ţimbale, şi să sune din ele c‚ntări răsunătoare, Ón semn de bucurie.

Leviţii au aşezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia; apoi Ómpreună cu ei pe fraţii lor de a doua m‚nă: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele şi Micneia, şi Obed-Edom şi Ieiel, uşieri.

C‚ntăreţii Heman, Asaf şi Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele.

Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe alamot; şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia, aveau harfe cu opt coarde, ca să sune tare.

Chenania, căpetenia muzicii Óntre Leviţi, c‚rmuia muzica, fiindcă era meşter.

Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului.

Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din tr‚mbiţe Ónaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului.

David, bătr‚nii lui Israel, şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legăm‚ntului Domnului de la casa lui Obed-Edom, Ón mijlocul bucuriei.

C‚nd a ajutat Dumnezeu pe Leviţi să ridice chivotul legăm‚ntului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.

David era Ómbrăcat cu o manta de in subţire; tot aşa erau Ómbrăcaţi toţi Leviţii, care duceau chivotul, c‚ntăreţii, şi Chenania, căpetenia muzicii Óntre c‚ntăreţi, şi David avea pe el un efod de in.

Tot Israelul a suit chivotul legăm‚ntului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de tr‚mbiţe, şi de chimvale, şi făc‚nd să răsune lăutele şi harfele.

Pe c‚nd intra Ón cetatea lui David chivotul legăm‚ntului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, şi c‚nd a văzut pe Ómpăratul David sărind şi juc‚nd, l-a dispreţuit Ón inima ei.