1 Chronicles, глава 18

După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din m‚na Filistenilor Gatul şi satele lui.

A bătut pe Moabiţi, şi Moabiţii au fost supuşi lui David şi i-au plătit un bir.

David a bătut pe Hadarezer, Ómpăratul Ţobei, spre Hamat, c‚nd s-a dus să-şi aşeze stăp‚nirea peste r‚ul Eufratului.

David i-a luat o mie de care, şapte mii de călăreţi, şi două zeci de mii de pedestraşi; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri, şi n-a păstrat dec‚t o sută de care.

Sirienii din Damasc au venit Ón ajutorul lui Hadarezer, Ómpăratul Ţobei, şi David a bătut douăzeci şi două de mii de Sirieni.

David a pus o strajă de oşti Ón Siria Damascului. Şi Sirienii au fost supuşi lui David, şi i-au plătit bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.

Şi David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer, şi le-a adus la Ierusalim.

David a mai luat multă aramă din Tibhat şi din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, st‚lpii şi uneltele de aramă.

Tohu, Ómpăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadarezer, Ómpăratul Ţobei, şi a trimis pe fiul său Hadoram la Ómpăratul David să-i ureze de bine, şi să-l laude că a luptat Ómpotriva lui Hadarezer şi l-a bătut. Căci Tohu era Ón război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint şi de aramă.

Œmpăratul David le-a Ónchinat Domnului, Ómpreună cu argintul şi aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni şi de la Amalec.

Abişai, fiul Ţeruiei, a bătut Ón Valea Sării optsprezece mii de Edomiţi.

A pus oşti de strajă Ón Edom, şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.

David a domnit peste tot Israelul, şi făcea judecată şi dreptate tot poporului său.

Ioab, fiul Ţeruiei, era mai mare peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şavşa era logofăt; Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiţilor şi a Peletiţilor; şi fiii lui David erau cei dint‚i pe l‚ngă Ómpărat.