1 Chronicles, глава 29

Œmpăratul David a zis Óntregii adunări: ÑFiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este t‚năr şi plăp‚nd, şi lucrarea este Ónsemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.

Mi-am Óntrebuinţat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier, şi lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix şi pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare şi de felurite culori, tot felul de pietre scumpe, şi marmură albă multă.

Mai mult, Ón dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa sf‚ntului locaş: trei mii de talanţi de aur, de aur de Ofir, şi şapte mii de talanţi de argint curăţit, pentru Ómbrăcarea pereţilor clădirilor, aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, şi argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, şi pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile Ónaintea Domnului?î Căpeteniile caselor părinteşti, căpeteniile seminţiilor lui Israel, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi Óngrijitorii averii Ómpăratului au adus daruri de bunăvoie.

Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanţi de aur, zece mii de darici, zece mii de talanţi de argint, optsprezece mii de talanţi de aramă, şi o sută de mii de talanţi de fier.

Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului Ón m‚inile lui Iehiel, Gherşonitul.

Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; şi Ómpăratul David de asemenea s-a bucurat mult.

David a binecuv‚ntat pe Domnul Ón faţa Óntregii adunări. El a zis: ÑBinecuv‚ntat să fii Tu din veac Ón veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel!

A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este Ón cer şi pe păm‚nt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te Ónalţi ca un stăp‚n mai presus de orice!

De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăp‚neşti peste tot, Ón m‚na Ta este tăria şi puterea, şi m‚na Ta poate să mărească şi să Óntărească toate lucrurile.

Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm, şi prea mărim Numele Tău cel slăvit.

Căci ce sunt eu, şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie? Totul vine de la Tine, şi din m‚na Ta primim ce-Ţi aducem.

Œnaintea Ta noi suntem nişte străini şi locuitori, ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe păm‚nt sunt ca umbra, şi fără nici o nădejde.

Doamne, Dumnezeul nostru, din m‚na Ta vin toate aceste bogăţii, pe care le-am pregătit ca să-Ţi zidim o casă, Ţie, Numelui Tău celui sf‚nt, şi ale Tale sunt toate.

Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, şi că iubeşti curăţia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie Ón curăţia inimii mele, şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se află aici, aduc‚ndu-Ţi de bunăvoie darurile lui.

Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Israel! Ţine totdeauna Ón inima poporului Tău aceste porniri şi aceste g‚nduri, şi Óntăreşte-i inima Ón Tine.

Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, Ónvăţăturile Tale, şi legile Tale, ca să Ómplinească toate aceste lucruri, şi să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri.î David a zis Óntregii adunări: ÑBinecuv‚ntaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.î Şi toată adunarea a binecuv‚ntat pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. Ei s-au plecat şi s-au Ónchinat Ónaintea Domnului şi Ónaintea Ómpăratului.

A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă şi ardere de tot Domnului o mie de viţei, o mie de berbeci şi o mie de miei, Ómpreună cu jertfele de băutură obişnuite, şi alte jertfe Ón mare număr pentru tot Israelul.

Au m‚ncat şi au băut Ón ziua aceea Ónaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oară Ómpărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns Ónaintea Domnului ca domn, şi au uns pe Ţadoc ca preot.

Solomon a şezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca Ómpărat Ón locul tatălui său David. El a propăşit, şi tot Israelul l-a ascultat.

Toate căpeteniile şi vitejii, şi chiar toţi fiii Ómpăratului David s-au supus Ómpăratului Solomon.

Domnul a Ónălţat tot mai mult pe Solomon, sub ochii Óntregului Israel, şi i-a făcut domnia mai strălucită dec‚t a fost a oricărui Ómpărat al lui Israel Ónaintea lui.

David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.

Vremea c‚t a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a domnit şapte ani, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

A murit la o bătr‚neţe fericită, sătul de zile, de bogăţie şi de slavă. Şi Ón locul lui, a domnit fiul său Solomon.

Faptele Ómpăratului David, cele dint‚i şi cele de pe urmă, sunt scrise Ón cartea lui Samuel văzătorul, şi Ón cartea proorocului Natan şi Ón cartea proorocului Gad, Ómpreună cu toată domnia şi toate isprăvile lui, precum şi ce s-a petrecut pe vremea lui, fie Ón Israel, fie Ón toate Ómpărăţiile celorlalte ţări.