1 Chronicles, глава 28

David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba Ómpăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele Ómpăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii.

Œmpăratul David s-a sculat Ón picioare şi a zis: ÑAscultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Aveam de g‚nd să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legăm‚ntului Domnului şi pentru aşternutul picioarelor Dumnezeului nostru, şi mă pregăteam s-o zidesc.

Dar Dumnezeu mi-a zis: ,Să nu zideşti o casă Numelui Meu, căci eşti un om de război şi ai vărsat s‚nge.í Domnul, Dumnezeul lui Israel, m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu Ómpărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, şi dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul.

Dintre toţi fiii mei ñ căci Domnul mi-a dat mulţi fii ñ a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al Ómpărăţiei Domnului, peste Israel.

El mi-a zis: ,Fiul tău Solomon Œmi va zidi casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi-i voi fi Tată.

Œi voi Óntări Ómpărăţia pe vecie, dacă se va ţine, ca astăzi, de Ómplinirea poruncilor şi r‚nduielilor Mele.í Acum, Ónaintea Óntregului Israel, Ónaintea adunării Domnului, şi Ón faţa Dumnezeului nostru care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăp‚niţi această bună ţară, şi s-o lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi pe vecie.

Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate Ónchipuirile şi toate g‚ndurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o casă care să-I slujească de locaş sf‚nt. Œntăreşte-te şi lucrează.î David a dat fiului său Solomon, chipul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru, şi al odăii pentru scaunul Óndurării.

I-a dat planul a tot ce avea Ón minte cu privire la curţile Casei Domnului, şi toate odăile de jur Ómprejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile sf‚ntului locaş, şi cu privire la cetele preoţilor şi Leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului, şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.

I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.

A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după Óntrebuinţarea fiecărui sfeşnic.

I-a dat greutatea de aur pentru mesele p‚inilor pentru punerea Ónainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint.

I-a dat chipul furculiţelor, ligheanelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir; şi chipul altarului tăm‚ii Ón aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, care Óşi Óntind aripile şi acoperă chivotul legăm‚ntului Domnului.

ÑToate acesteaî, a zis David, Ñtoate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, Ónsemn‚ndu-le Ón scris cu m‚na Lui.î David a zis fiului său Solomon: ÑŒntăreşte-te, Ómbărbătează-te, şi lucrează; nu te teme, şi nu te Ónspăim‚nta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, p‚nă se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

Iată, ai l‚ngă tine cetele preoţilor şi Leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai l‚ngă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi Óndem‚natici Ón tot felul de lucrări, şi căpeteniile şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.î