1 Chronicles, глава 5

Fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel. ñ Căci el era Ónt‚iul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de Ónt‚i născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris Ón spiţele de neam ca Ónt‚i născut.

Iuda a fost Ón adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de Ónt‚i născut este al lui Iosif.

Fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său; Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, Ómpăratul Asiriei; el era domnul Rubeniţilor. ñ Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum sunt Ónscrişi Ón spiţele neamului după neamurile lor: cel dint‚i, Ieiel; Zaharia; Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, şi p‚nă la Nebo şi la Baal-Meon; la răsărit, locuia p‚nă la intrarea pustiei, de la r‚ul Eufrat, căci turmele lor erau Ón mare număr Ón ţara Galaadului.

Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniţii, care au căzut Ón m‚inile lor, şi au locuit Ón corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

Fiii lui Gad locuiau Ón faţa lor, Ón ţara Basanului, p‚nă la Salca.

Ioel, cel dint‚i, Şafam, al doilea, Iaenai, şi Şafat, Ón Basan.

Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.

Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz; Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.

Ei locuiau Ón Galaad, Ón Basan, şi Ón cetăţile lor, şi Ón toate Ómprejurimile Saronului p‚nă la marginile lor.

Toţi au fost scrişi Ón spiţele de neamuri, pe vremea lui Iotam, Ómpăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, Ómpăratul lui Israel.

Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul, Ón număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci Ón stare să meargă la oaste.

Au făcut război cu Hagareniţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

Au primit ajutor Ómpotriva lor, şi Hagareniţii şi toţi cei ce erau cu ei au fost daţi Ón m‚inile lor. Căci, Ón timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se Óncrezuseră Ón El.

Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi; căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Şi s-au aşezat Ón locul lor p‚nă Ón vremea c‚nd au fost luaţi Ón robie.

Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau Ón ţară, de la Basan p‚nă la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.

Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.

Dar au păcătuit Ómpotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

Dumnezeul lui Israel a aţ‚ţat duhul lui Pul, Ómpăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, Ómpăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la r‚ul Gozan, unde au rămas p‚nă Ón ziua de azi.