1 Chronicles, глава 4

Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile Ţoreatiţilor.

Iată urmaşii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele surorii lor era Haţelelponi.

Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sunt fiii lui Hur, Ónt‚iul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.

Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara.

Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sunt fiii Naarei.

Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar şi Etnan.

Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

Iaebeţ era mai cu vază dec‚t fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zic‚nd: ÑPentru că l-am născut cu durere.î Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: ÑDacă mă vei binecuv‚nta şi-mi vei Óntinde hotarele, dacă m‚na Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa Ónc‚t să nu fiu Ón suferinţă!Öî Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton.

Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii de la Reca.

Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători.

Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz.

Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.

Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai, şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

Nevasta sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.

Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, Garmitul şi Eştemoa, Maacatitul.

Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.

Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează p‚nza, din casa lui Aşbea, şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, care au stăp‚nit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.

Ei erau olari şi locuiau Ón livezi şi Ón lunci; locuiau acolo l‚ngă Ómpărat şi lucrau pentru el.

Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

Fiul lui Saul: Şalum, Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.

Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.

Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s-au Ónmulţit at‚t c‚t fiii lui Iuda.

Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual, la Bilha, la Eţem, la Tolad, La Betuel, la Horma, la Ţiclag, la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor p‚nă la domnia lui David, şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi; şi toate satele din Ómprejurimile acestor cetăţi, p‚nă la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor.

Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia; Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; Elioenai; Iaacoba; Ieşohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

Aceştia, numiţi pe nume, erau domni Ón familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult.

Ei s-au dus Ónspre Ghedor p‚nă la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.

Au găsit păşune grase şi bune, şi o ţară Óntinsă, liniştită şi paşnică, fiindcă cei ce o locuiau mai Ónainte se pogorau din Ham.

Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, Ómpăratul lui Iuda; au sfăr‚mat corturile lor şi pe Maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăv‚rşire p‚nă Ón ziua de azi, şi s-au aşezat Ón locul lor, căci acolo erau păşune pentru turmele lor.

Şi dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, Ón număr de cinci sute de oameni. Aveau Ón frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei.

Au bătut rămăşiţa de Amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s-au aşezat acolo p‚nă Ón ziua de azi.