First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 10

Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi Ón nor şi Ón mare, pentru Moise; toţi au m‚ncat aceeaşi m‚ncare duhovnicească, şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o st‚ncă duhovnicească ce venea după ei; şi st‚nca era Hristos.

Totuşi cei mai mulţi dintre ei, n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit Ón pustie.

Şi aceste lucruri s-au Ónt‚mplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.

Să nu fiţi Ónchinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: ÑPoporul a şezut să măn‚nce şi să bea; şi s-au sculat să joace.î Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că Óntr-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.

Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi.

Să nu c‚rtiţi, cum au c‚rtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul.

Aceste lucruri li s-au Ónt‚mplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru Ónvăţătura noastră, peste care au venit sf‚rşiturile veacurilor.

Astfel dar, cine crede că stă Ón picioare, să ia seama să nu cadă.

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va Óngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, Ómpreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de Ónchinarea la idoli.

Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecaţi voi singuri ce spun.

Paharul binecuv‚ntat, pe care-l binecuv‚ntăm, nu este el Ómpărtăşirea cu s‚ngele lui Hristos? P‚inea, pe care o fr‚ngem, nu este ea Ómpărtăşirea cu trupul lui Hristos?

Av‚nd Ón vedere că este o p‚ine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi p‚ine.

Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce măn‚ncă jertfele, nu sunt ei Ón Ómpărtăşire cu altarul?

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva?

Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi Ón Ómpărtăşire cu dracii.

Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor.

Sau vrem să Óntăr‚tăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari dec‚t El?

Toate lucrurile sunt Óngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt Óngăduite, dar nu toate zidesc.

Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.

Să m‚ncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.

Căci Ñal Domnului este păm‚ntul şi tot ce cuprinde el.î Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să m‚ncaţi din tot ce vă pune Ónainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.

Dar dacă vă spune cineva: ÑLucrul acesta a fost jertfit idolilorî, să nu m‚ncaţi, din pricina celui ce v-a Ónştiinţat şi din pricina cugetului; căci Ñal Domnului este păm‚ntul şi tot ce cuprinde el.î Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia?

Dacă măn‚nc, aduc‚nd mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru, pentru care mulţumesc?

Deci, fie că m‚ncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.

După cum mă silesc şi eu Ón toate lucrurile să plac tuturor, căut‚nd nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie m‚ntuiţi.