First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 12

Œn ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi Ón necunoştinţă.

C‚nd eraţi păg‚ni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.

De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ÑIsus să fie anatema!î Şi nimeni nu poate zice: ÑIsus este Domnulî, dec‚t prin Duhul Sf‚nt.

Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul Ón toţi.

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

De pildă, unuia Ói este dat, prin Duhul, să vorbească despre Ónţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia Ón parte, cum voieşte.

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, ñ tot aşa este şi Hristos.

Noi toţi, Ón adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.

Dacă piciorul ar zice: ÑFiindcă nu sunt m‚nă, nu sunt din trupî, ñ nu este pentru aceasta din trup?

Şi dacă urechea ar zice: ÑFiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trupî ñ nu este pentru aceasta din trup?

Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?

Acum dar Dumnezeu a pus mădularele Ón trup, pe fiecare aşa cum a voit El.

Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?

Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.

Ochiul nu poate zice m‚inii: ÑN-am trebuinţă de tineî; nici capul nu poate zice picioarelor: ÑN-am trebuinţă de voi.î Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuinţă.

Şi părţile trupului, care par vrednice de mai puţină cinste, le Ómbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, pe c‚nd cele frumoase n-au nevoie să fie Ómpodobite. Dumnezeu a Óntocmit trupul Ón aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste: pentru ca să nu fie nici o dezbinare Ón trup: ci mădularele să Óngrijească deopotrivă unele de altele.

Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă Ómpreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură Ómpreună cu el.

Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, Ón parte, mădularele lui.

Şi Dumnezeu a r‚nduit Ón Biserică, Ónt‚i, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, Ónvăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, c‚rmuirilor, şi vorbirii Ón felurite limbi.

Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt prooroci? Toţi sunt Ónvăţători? Toţi sunt făcători de minuni?

Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc Ón alte limbi? Toţi tălmăcesc?

Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.