First Epistle of John, глава 2

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale Óntregii lumi.

Şi prin aceasta ştim că Œl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.

Cine zice: ÑŒl cunoscî, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este Ón el.

Dar cine păzeşte Cuv‚ntul Lui, Ón el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăv‚rşită; prin aceasta ştim că suntem Ón El.

Cine zice că răm‚ne Ón El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Preaiubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la Ónceput. Porunca aceasta veche este Cuv‚ntul, pe care l-aţi auzit.

Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat at‚t cu privire la El, c‚t şi cu privire la voi; căci Óntunericul se Ómprăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Cine zice că este Ón lumină, şi urăşte pe fratele său, este Óncă Ón Óntuneric p‚nă acum.

Cine iubeşte pe fratele său, răm‚ne Ón lumină, şi Ón el nu este nici un prilej de poticnire.

Dar cine urăşte pe fratele său, este Ón Óntuneric, umblă Ón Óntuneric, şi nu ştie Óncotro merge, pentru că Óntunericul i-a orbit ochii.

Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.

Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la Ónceput. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.

V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la Ónceput. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuv‚ntul lui Dumnezeu răm‚ne Ón voi, şi aţi biruit pe cel rău.

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este Ón El.

Căci tot ce este Ón lume: pofta firii păm‚nteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, răm‚ne Ón veac.

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.

Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sf‚nt, şi ştiţi orice lucru.

V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că Ól cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.

Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.

Ce aţi auzit de la Ónceput, aceea să răm‚nă Ón voi. Dacă răm‚ne Ón voi ce aţi auzit de la Ónceput, şi voi veţi răm‚ne Ón Fiul şi Ón Tatăl.

Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.

V-am scris aceste lucruri Ón vederea celor ce caută să vă rătăcească.

C‚t despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, răm‚ne Ón voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă Ónveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă Ónvaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, răm‚neţi Ón El, după cum v-a Ónvăţat ea.

Şi acum, copilaşilor, răm‚neţi Ón El, pentru ca atunci c‚nd Se va arăta El, să avem Óndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu răm‚nem de ruşine şi depărtaţi de El.

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte Ón neprihănire este născut din El.