1 Kings, глава 15

Œn al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a Ónceput să Ómpărăţească peste Iuda Abiam.

A Ómpărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său Ónaintea lui; şi inima lui n-a fost Óntreagă a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.

Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, pun‚nd pe fiul lui după el şi lăs‚nd Ierusalimul Ón picioare.

Căci David făcuse ce este plăcut Ónaintea Domnului, şi nu se abătuse de la nici una din poruncile Lui Ón tot timpul vieţii lui, afară de Ónt‚mplarea cu Urie, Hetitul.

Œntre Roboam şi Ieroboam a fost război tot timpul c‚t a trăit Roboam.

Celelalte fapte ale lui Abiam, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda? Œntre Abiam şi Ieroboam a fost război.

Abiam a adormit cu părinţii lui, şi l-au Óngropat Ón cetatea lui David. Şi Ón locul lui a domnit fiul său Asa.

Œn al douăzecilea an al lui Ieroboam, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească peste Iuda Asa.

El a domnit patruzeci şi unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

Asa a făcut ce este plăcut Ónaintea Domnului, ca tatăl său David.

A scos din ţară pe sodomiţi, şi a Óndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui.

Şi chiar pe mama sa Maaca n-a mai lăsat-o să fie Ómpărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Aşa i-a sfăr‚mat idolul, şi l-a ars Ón p‚r‚ul Chedron.

Dar Ónălţimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost Ón totul a Domnului Ón tot timpul vieţii lui.

El a pus Ón Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său şi de el Ónsuşi: argint, aur şi vase.

Œntre Asa şi Baeşa, Ómpăratul lui Israel, a fost război Ón tot timpul vieţii lor.

Baeşa, Ómpăratul lui Israel, s-a suit Ómpotriva lui Iuda; şi a Óntărit Rama, ca să Ómpiedice pe ai lui Asa, Ómpăratul lui Iuda, să iasă şi să intre.

Asa a luat tot argintul şi tot aurul care rămăseseră Ón vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei Ómpăratului, şi le-a pus Ón m‚inile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, Ómpăratul Siriei, care locuia la Damasc. Œmpăratul Asa a trimis să-i spună: ÑSă fie un legăm‚nt Óntre mine şi tine, cum a fost Óntre tatăl meu şi tatăl tău. Iată, Óţi trimit un dar Ón argint şi Ón aur. Du-te, rupe legăm‚ntul tău cu Baeşa, Ómpăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.î Ben-Hadad a ascultat pe Ómpăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oştirii lui Ómpotriva cetăţilor lui Israel, şi au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, şi toată ţara lui Neftali.

C‚nd a auzit Baeşa lucrul acesta, a Óncetat să mai Óntărească Rama, şi s-a Óntors la Tirţa.

Œmpăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, şi au ridicat pietrele şi lemnul pe care-l Óntrebuinţa Baeşa la Óntărirea Ramei; şi Ómpăratul Asa le-a Óntrebuinţat la Óntărirea Ghebei lui Beniamin şi Miţpei.

Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui şi tot ce a făcut, şi cetăţile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda? Totuşi, la bătr‚neţe, a fost bolnav de picioare.

Asa a adormit cu părinţii lui, şi a fost Óngropat cu părinţii lui Ón cetatea tatălui său David. Şi Ón locul lui a domnit fiul său Iosafat.

Nadab, fiul lui Ieroboam, a Ónceput să domnească peste Israel, Ón al doilea an al lui Asa, Ómpăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, şi a umblat pe calea tatălui său, săv‚rşind păcatele Ón care t‚r‚se tatăl său pe Israel.

Baeşa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit Ómpotriva lui, şi Baeşa l-a omor‚t la Ghibeton, care era al Filistenilor, pe c‚nd Nadab şi tot Israelul Ómpresurau Ghibetonul.

Baeşa l-a omor‚t Ón al treilea an al lui Asa, Ómpăratul lui Iuda, şi a domnit el Ón locul lui.

C‚nd s-a făcut Ómpărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuv‚ntul pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, din pricina păcatelor pe care le făcuse Ieroboam şi Ón care t‚r‚se şi pe Israel, m‚niind astfel pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Celelalte fapte ale lui Nadab, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Œntre Asa şi Baeşa, Ómpăratul lui Israel, a fost război Ón tot timpul vieţii lor.

Œn al treilea an al lui Asa, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste tot Israelul la Tirţa, Baeşa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci şi patru de ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, şi a umblat pe calea lui Ieroboam, săv‚rşind păcatele Ón care t‚r‚se Ieroboam pe Israel.