1 Kings, глава 5

Hiram, Ómpăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon; căci auzise că fusese uns Ómpărat Ón locul tatălui său, şi el iubise totdeauna pe David.

Solomon a trimis vorbă lui Hiram: ÑŞtii că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui, din pricina războaielor cu care l-au Ónconjurat vrăjmaşii lui, p‚nă ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui.

Acum Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihnă din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri!

Iată că am de g‚nd să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zic‚nd: ,Fiul tău, pe care-l voi pune Ón locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.í Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi, şi-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi aşa cum o vei hotărÓ tu; căci ştii că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca Sidonienii.î C‚nd a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie, şi a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu Ónţelept, drept căpetenie a acestui mare popor!î Şi Hiram a trimis răspuns lui Solomon: ÑAm auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea Ón ce priveşte lemnele de cedru şi lemnele de chiparos.

Slujitorii mei le vor pogorÓ din Liban la mare, şi le voi trimite pe mare Ón plute p‚nă la locul pe care mi-l vei arăta: acolo, voi pune să le dezlege, şi le vei lua. Ceea ce cer Ón schimb, este să trimiţi merinde casei mele.î Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos c‚t a voit.

Şi Solomon a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de gr‚u pentru hrana casei lui şi douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon Ón fiecare an lui Hiram.

Domnul a dat Ónţelepciune lui Solomon, cum Ói făgăduise. Œntre Hiram şi Solomon a fost pace, şi au făcut legăm‚nt Ómpreună.

Œmpăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, Ón număr de treizeci de mii.

I-a trimis Ón Liban, c‚te zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau Ón Liban, şi două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă.

Solomon mai avea şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi optzeci de mii care tăiau pietrele Ón munţi, afară de căpeteniile, Ón număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi Ónsărcinate cu privegherea lucrătorilor.

Œmpăratul a poruncit să se scoată pietre mari şi măreţe, cioplite pentru temeliile casei.

Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram, şi Ghibliţii, le-au cioplit, şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru zidirea casei.