1 Kings, глава 7

Solomon şi-a mai zidit şi casa lui, şi a ţinut treisprezece ani p‚nă c‚nd a isprăvit-o de tot.

A zidit mai Ónt‚i casa din pădurea Libanului, lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi, şi Ónaltă de treizeci de coţi. Se sprijinea pe patru r‚nduri de st‚lpi de cedru, şi pe st‚lpi erau grinzi de cedru.

A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de st‚lpi şi care erau Ón număr de patruzeci şi cinci, c‚te cincisprezece de fiecare cat.

Erau trei caturi, şi fiecare din ele avea ferestrele faţă Ón faţă.

Toată uşile şi toţi uşiorii erau din b‚rne Ón patru muchii, şi la fiecare din cele trei caturi, uşile erau faţă Ón faţă.

A făcut un pridvor de st‚lpi, lung de cincizeci de coţi şi lat de treizeci de coţi, şi un alt pridvor Ónainte cu st‚lpi şi trepte Ón faţă.

A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecăţii; şi l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală p‚nă Ón tavan.

Casa lui de locuit a fost zidită Ón acelaşi fel, Óntr-o altă curte, Ón dosul pridvorului. Şi a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevastă.

Pentru toate aceste clădiri a Óntrebuinţat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu ferăstrăul, Ónăuntru şi Ón afară; şi aceasta din temelii p‚nă la streaşină, şi afară p‚nă la curtea cea mare.

Temeliile erau de pietre foarte de preţ, şi mari, pietre de zece coţi şi pietre de opt coţi.

Deasupra erau iarăşi pietre foarte de preţ, tăiate după măsură, şi lemn de cedru.

Curtea cea mare avea de jur Ómprejurul ei trei şiruri de pietre cioplite şi un şir de b‚rne de cedru, ca şi curtea dinăuntru a casei Domnului, şi ca şi pridvorul casei.

Œmpăratul Solomon a trimis şi a adus din Tir pe Hiram, fiul unei văduve din seminţia lui Neftali, şi al unui tată din Tir, care lucra Ón aramă. Hiram era plin de Ónţelepciune, de pricepere şi de ştiinţă Ón săv‚rşirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la Ómpăratul Solomon, şi i-a făcut toate lucrările.

A turnat cei doi st‚lpi de aramă. Cel dint‚i avea optsprezece coţi Ón Ónălţime, şi un fir de doisprezece coţi măsura grosimea celui de al doilea.

A turnat două acoperişuri de aramă, ca să le pună pe v‚rfurile st‚lpilor; cel dint‚i era Ónalt de cinci coţi, şi al doilea era Ónalt de cinci coţi.

A mai făcut nişte Ómpletituri Ón chip de reţea, nişte ciucuri făcuţi cu lănţişoare, pentru acoperişurile de pe v‚rful st‚lpilor, şapte pentru acoperişul dint‚i, şi şapte pentru acoperişul al doilea.

A făcut c‚te două şiruri de rodii Ómprejurul uneia din reţele, ca să acopere acoperişul de pe v‚rful unuia din st‚lpi; tot aşa a făcut şi pentru al doilea.

Acoperişurile de pe v‚rful st‚lpilor, Ón pridvor, erau lucrate aşa de parcă erau nişte crini şi aveau patru coţi.

Acoperişurile de pe cei doi st‚lpi erau Ónconjurate de două sute de rodii, sus, l‚ngă umflătura care era peste reţea; de asemenea erau două sute de rodii Ónşirate Ón jurul celui de al doilea acoperiş.

A aşezat st‚lpii Ón pridvorul Templului; a aşezat st‚lpul din dreapta, şi l-a numit Iachin; apoi a aşezat st‚lpul din st‚nga, şi l-a numit Boaz.

Œn v‚rful st‚lpilor era o lucrătură Ón chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea st‚lpilor.

A făcut marea turnată din aramă. Avea zece coţi de la o margine p‚nă la cealaltă, era rotundă de tot, Ónaltă de cinci coţi, şi de jur Ómprejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi.

Sub buza ei erau săpaţi nişte colocinţi, c‚te zece la fiecare cot, de jur Ómprejurul mării; colocinţii, aşezaţi pe două r‚nduri, erau turnaţi Ómpreună cu ea dintr-o singură bucată.

Era aşezată pe doisprezece boi, din care trei Óntorşi spre miază noapte, trei Óntorşi spre apus; trei Óntorşi spre miază zi, şi trei Óntorşi spre răsărit; marea era deasupra lor, şi toată partea dinapoi a trupurilor lor era Ónăuntru.

Grosimea ei era de un lat de m‚nă; şi marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o Óncăpere de două mii de vedre.

A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coţi, lată de patru coţi, şi Ónaltă de trei coţi.

Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colţuri cu Óncheieturi.

Pe tăbliile dintre Óncheieturi erau nişte lei, boi şi heruvimi; şi pe Óncheieturi, deasupra şi dedesubtul leilor şi boilor, erau nişte Ómpletituri care at‚rnau Ón chip de ciucuri.

Fiecare temelie avea patru roţi de aramă cu osii de aramă; şi la cele patru colţuri erau nişte poliţe turnate, sub lighean, şi l‚ngă ciucuri.

Gura temeliei dinăuntrul acoperişului p‚nă sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, şi era lată de un cot şi jumătate; avea şi săpături. Tăbliile erau Ón patru muchii, nu rotunde.

Cele patru roţi erau sub tăblii, şi osiile roţilor erau prinse de temelie; fiecare era Ónaltă de un cot şi jumătate.

Roţile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiţele şi butucii lor erau toate turnate.

La cele patru colţuri ale fiecărei temelii erau nişte poliţe dintr-o bucată cu temelia.

Partea de sus a temeliei se sf‚rşea cu un cerc Ónalt de o jumătate de cot, şi Óşi avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea.

Pe plăcile proptelelor, şi pe tăblii, a săpat heruvimi, lei şi finici, după locurile goale, şi ciucuri de jur Ómprejur.

Aşa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura şi chipul erau la fel pentru toate.

A mai făcut zece ligheane de aramă. Fiecare lighean avea o Óncăpere de patruzeci de baţi, fiecare lighean avea patru coţi, fiecare lighean era pe c‚te una din cele zece temelii.

A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei, şi cinci temelii pe partea st‚ngă a casei; iar marea de aramă a pus-o Ón partea dreaptă a casei la miazăzi răsărit.

Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi ligheanele.

doi st‚lpi cu cele două acoperişuri şi cu cununile lor de pe v‚rful st‚lpilor; cele două reţele ca să acopere cele două cununi ale acoperişurilor de pe v‚rful st‚lpilor; cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, c‚te două r‚nduri de rodii de fiecare reţea, ca să acopere cele două cununi ale acoperişurilor de pe v‚rful st‚lpilor; cele zece temelii, şi cele zece ligheane de pe temelii; marea, şi cei doisprezece boi de sub mare; cenuşarele, lopeţile şi ligheanele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat Ómpăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

Œmpăratul a pus să le toarne Ón c‚mpia Iordanului, Óntr-un păm‚nt humos, Óntre Sucot şi Ţartan.

Solomon a lăsat toate aceste unelte nec‚ntărite, căci erau foarte multe, şi greutatea aramei nu se putea socoti.

Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului; sfeşnicele de aur curat, cinci la dreapta şi cinci la st‚nga, Ónaintea Locului prea sf‚nt, cu florile, candelele şi mucările de aur; ligheanele, cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi ţ‚ţ‚nile de aur curat pentru uşa dinăuntrul casei la intrarea Ón Locul prea sf‚nt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.

Astfel s-a isprăvit toată lucrarea, pe care a făcut-o Ómpăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul şi uneltele, pe care le hărăzise tatăl său David, şi le-a pus Ón vistieriile Casei Domnului.