First Epistle of Peter, глава 3

Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuv‚ntul, să fie c‚ştigaţi fără cuv‚nt, prin purtarea nevestelor lor, c‚nd vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi Ón temere.

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă Ón Ómpletitura părului, Ón purtarea de scule de aur sau Ón Ómbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, Ón curăţia nepieritoare a unui duh bl‚nd şi liniştit, care este de mare preţ Ónaintea lui Dumnezeu.

Astfel se Ómpodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau Ón Dumnezeu, şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea Ñdomnul eiî. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la r‚ndul vostru, cu Ónţelepciune cu nevestele voastre, d‚nd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni Ómpreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie Ómpiedicate rugăciunile voastre.

Œncolo, toţi să fiţi cu aceleaşi g‚nduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.

Nu Óntoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuv‚ntaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuv‚ntarea.

ÑCăci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi Ónfr‚neze limba de la rău, şi buzele de la cuvinte Ónşelătoare.

Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s-o urmărească.

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este Ómpotriva celor ce fac răul.î Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de r‚vnă pentru bine?

Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! ÑN-aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă tulburaţi!

Ci sfinţiţi Ón inimile voastre pe Hristos ca Domn.î Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este Ón voi; dar cu bl‚ndeţe şi teamă, av‚nd un cuget curat; pentru ca cei ce b‚rfesc purtarea voastră bună Ón Hristos, să răm‚nă de ruşine tocmai Ón lucrurile Ón care vă vorbesc de rău.

Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele dec‚t pentru că faceţi răul!

Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omor‚t Ón trup, dar a fost Ónviat Ón duh, Ón care S-a dus să propovăduiască duhurilor din Ónchisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, c‚nd Óndelunga răbdare a lui Dumnezeu era Ón aşteptare, Ón zilele lui Noe, c‚nd se făcea corabia, Ón care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

Icoana aceasta Ónchipuitoare vă m‚ntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de Óntinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat Ónaintea lui Dumnezeu, prin Ónvierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a Ónălţat la cer, şi Şi-a supus Óngerii, stăp‚nirile şi puterile.