2 Chronicles, глава 1

Solomon, fiul lui David, s-a Óntărit Ón domnie; Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el; şi l-a Ónălţat din ce Ón ce mai mult.

Solomon a poruncit Óntregului Israel, căpeteniilor peste mii şi sute, judecătorilor, mai marilor Óntregului Israel, căpeteniilor caselor părinteşti; şi Solomon s-a dus cu toată adunarea la Ónălţimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul Ónt‚lnirii lui Dumnezeu, făcut Ón pustie de Moise, robul Domnului.

Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i-l pregătise, căci Ói Óntinsese un cort la Ierusalim.

Tot acolo se afla, Ónaintea cortului Domnului, altarul de aramă pe care-l făcuse Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur.

Solomon şi adunarea au căutat pe Domnul. Şi acolo, pe altarul de aramă care era Ónaintea cortului Ónt‚lnirii, a adus Solomon Domnului o mie de arderi de tot.

Œn timpul nopţii, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon, şi i-a zis: ÑCere ce vrei să-ţi dau.î Solomon a răspuns lui Dumnezeu: ÑTu ai arătat o mare bunăvoinţă tatălui meu David, şi m-ai pus să domnesc Ón locul lui.

Acum, Doamne Dumnezeule, Ómplinească-se făgăduinţa Ta, făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea păm‚ntului!

Dă-mi dar Ónţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port Ón fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta at‚t de mare?î Dumnezeu a zis lui Solomon: ÑFiindcă dorinţa aceasta este Ón inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine Ónţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti, Œnţelepciunea şi priceperea Óţi sunt date. Œţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată nici un Ómpărat Ónaintea ta, şi cum nici nu va mai avea după tine.î Solomon s-a Óntors la Ierusalim, după ce a părăsit Ónălţimea de la Gabaon şi cortul Ónt‚lnirii. Şi a domnit peste Israel.

Solomon a str‚ns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a aşezat Ón cetăţile unde ţinea carele şi la Ierusalim l‚ngă Ómpărat.

Œmpăratul a făcut argintul şi aurul tot at‚t de obişnuite la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot at‚t de obişnuiţi ca sicomorii care cresc Ón c‚mpie.

Solomon Óşi aducea caii din Egipt; o ceată de negustori ai Ómpăratului se duceau şi-i luau Ón cete pe un preţ hotăr‚t; se duceau şi aduceau din Egipt un car cu şase sute de sicli de argint, şi un cal cu o sută cincizeci de sicli. Tot aşa aduceau şi pentru toţi Ómpăraţii Hetiţilor şi pentru Ómpăraţii Siriei.