2 Chronicles, глава 36

Poporul ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a pus Ómpărat Ón locul tatălui său la Ierusalim.

Ioahaz avea douăzeci şi trei de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit trei luni la Ierusalim.

Œmpăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie Ón Ierusalim, şi a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint şi de un talant de aur.

Œmpăratul Egiptului a pus Ómpărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, şi i-a schimbat numele Ón Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz, şi l-a dus Ón Egipt.

Ioiachim avea douăzeci şi cinci de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, Dumnezeului său.

Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, s-a suit Ómpotriva lui, şi l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă la Babilon.

Nebucadneţar a dus la Babilon unelte din Casa Domnului, şi le-a pus Ón casa lui Ón Babilon.

Celelalte fapte ale lui Ioiachim, ur‚ciunile pe care le-a săv‚rşit, şi răul ce se afla Ón el, sunt scrise Ón cartea Ómpăraţilor lui Israel şi Iuda. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.

Ioiachin avea opt ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit trei luni şi zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului.

Œn anul următor, Ómpăratul Nebucadneţar l-a dus la Babilon Ómpreună cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Şi a pus Ómpărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.

Zedechia avea douăzeci şi unu de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, Dumnezeului său; şi nu s-a smerit Ónaintea proorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.

S-a răsculat chiar Ómpotriva Ómpăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a Ónţepenit grumazul şi şi-a Ónv‚rtoşat inima, p‚nă acolo Ónc‚t nu s-a Óntors la Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au Ónmulţit şi ei fărădelegile, după toate ur‚ciunile neamurilor; şi au p‚ngărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El Ón Ierusalim.

Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, a dat din vreme trimişilor Săi Ónsărcinarea să-i Ónştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi locaşul Său.

Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, şi au r‚s de proorocii Lui, p‚nă c‚nd m‚nia Domnului Ómpotriva poporului Său a ajuns fără leac.

Atunci Domnul a făcut să se suie Ómpotriva lor Ómpăratul Haldeilor, şi a ucis cu sabia pe tinerii lor Ón casa locaşului lor celui sf‚nt. N-a cruţat nici pe t‚năr, nici pe t‚nără, nici pe bătr‚n, nici pe omul g‚rbov sub povara perilor albi, ci a dat totul Ón m‚na lui.

Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari şi mici, vistieriile Casei Domnului, şi vistieriile Ómpăratului şi ale căpeteniilor lui.

Au ars Casa lui Dumnezeu, au dăr‚mat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui şi au nimicit toate lucrurile scumpe.

Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinşi la Babilon. Ei i-au fost supuşi, lui şi fiilor lui, p‚nă la stăp‚nirea Ómpărăţiei Perşilor, ca să se Ómplinească cuv‚ntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; p‚nă ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul c‚t a fost pustiită, p‚nă la Ómplinirea celor şaptezeci de ani.

Œn cel dint‚i an al lui Cir, Ómpăratul Perşilor, ca să se Ómplinească cuv‚ntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, Ómpăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire Ón toată Ómpărăţia lui: ÑAşa vorbeşte Cir, Ómpăratul Perşilor: ÑDomnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate Ómpărăţiile păm‚ntului, şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim Ón Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el, şi să plece!í