2 Chronicles, глава 14

Abia a adormit cu părinţii lui, şi a fost Óngropat Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.

Asa a făcut ce este bine şi plăcut Ónaintea Domnului, Dumnezeului său.

A Óndepărtat altarele dumnezeilor străini şi Ónălţimile, a sfăr‚mat st‚lpii idoleşti şi a tăiat Astarteele.

A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi, şi să Ómplinească legea şi poruncile.

A Óndepărtat din toate cetăţile lui Iuda Ónălţimile şi st‚lpii Ónchinaţi soarelui. Şi Ómpărăţia a avut pace sub el.

A zidit cetăţi Óntărite Ón Iuda; căci ţara a fost liniştită, şi Ómpotriva lui n-a fost război Ón anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă.

El a zis lui Iuda: ÑSă zidim aceste cetăţi, şi să le Ónconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este Óncă a noastră, căci am căutat pe Domnul, Dumnezeul nostru. L-am căutat, şi El ne-a dat odihnă din toate părţile.î Au zidit dar, şi au izbutit.

Asa avea o oştire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut şi suliţă, şi două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut şi trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.

Zerah, Etiopianul, a ieşit Ómpotriva lor cu o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care, şi a Ónaintat p‚nă la Mareşa.

Asa a mers Ónaintea lui, şi s-au Ónşiruit de bătaie Ón valea Ţefata, l‚ngă Mareşa.

Asa a chemat pe Domnul, Dumnezeul lui, şi a zis: ÑDoamne, numai Tu poţi veni Ón ajutor celui slab ca şi celui tare: vino Ón ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim, şi Ón Numele Tău am venit Ómpotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul Ómpotriva Ta!î Domnul a lovit pe Etiopieni dinaintea lui Asa şi dinaintea lui Iuda, şi Etiopienii au luat-o la fugă.

Asa şi poporul care era cu el i-a urmărit p‚nă la Gherar, şi Etiopienii au căzut fără să-şi poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul şi de oştirea Lui. Asa şi poporul lui au făcut o pradă mare; au bătut toate cetăţile din Ómprejurimile Gherarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele, şi au jefuit toate cetăţile, a căror pradă era mare.

Au lovit şi corturile turmelor, şi au luat cu ei o mare mulţime de oi şi de cămile. Apoi s-au Óntors la Ierusalim.