2 Chronicles, глава 21

Iosafat a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat cu părinţii săi Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ioram.

Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe: Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia, toţi fii ai lui Iosafat, Ómpăratul lui Israel.

Tatăl lor le dăduse daruri Ónsemnate Ón argint, Ón aur şi Ón lucruri scumpe, Ómpreună cu cetăţi Óntărite Ón Iuda; dar Ómpărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era Ónt‚iul născut.

C‚nd a luat Ioram Ón stăp‚nire Ómpărăţia tatălui său, şi c‚nd s-a Óntărit, a omor‚t cu sabia pe toţi fraţii săi şi pe vreo c‚ţiva din capii lui Israel.

Ioram avea treizeci şi doi de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit opt ani la Ierusalim.

El a umblat Ón calea Ómpăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, şi a făcut ce este rău Ónaintea Domnului.

Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din pricina legăm‚ntului pe care-l făcuse cu David, şi din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că Ói va da totdeauna o lumină, lui şi fiilor lui.

Pe vremea sa, Edom s-a răsculat Ómpotriva stăp‚nirii lui Iuda, şi şi-a pus un Ómpărat.

Ioram a pornit cu căpeteniile şi cu toate carele sale. Scul‚ndu-se noaptea, a bătut pe Edomiţi, care-l Ónconjurau şi pe căpeteniile carelor lor.

Răscoala lui Edom Ómpotriva stăp‚nirii lui Iuda a ţinut p‚nă Ón ziua de azi. Œn acelaşi timp s-a răsculat şi Libna Ómpotriva stăp‚nirii lui, pentru că părăsise pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi.

Ioram a făcut chiar Ónălţimi Ón munţii lui Iuda. A t‚r‚t pe locuitorii Ierusalimului la curvie, şi a amăgit pe Iuda.

I-a venit o scrisoare de la proorocul Ilie, care zicea: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ÑPentru că n-ai umblat Ón căile tatălui tău Iosafat, şi Ón căile lui Asa, Ómpăratul lui Iuda, ci ai umblat Ón calea Ómpăraţilor lui Israel; pentru că ai t‚r‚t la curvie pe Iuda şi locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab faţă de Israel: şi pentru că ai omor‚t pe fraţii tăi, care erau mai buni dec‚t tine, şi care făceau parte din Ónsăşi casa tatălui tău; ñ iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale, şi tot ce este al tău.

Iar pe tine, te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va Óngreuia din zi Ón zi p‚nă c‚nd Óţi vor ieşi măruntaiele din pricina tăriei bolii.î Şi Domnul a aţ‚ţat Ómpotriva lui Ioram duhul Filistenilor şi al Arabilor, care sunt Ón vecinătatea Etiopienilor.

S-au suit Ómpotriva lui Iuda, au năvălit Ón el, au jefuit toate bogăţiile care se aflau Ón casa Ómpăratului, şi i-au luat fiii şi nevestele, aşa Ónc‚t nu i-a mai rămas alt fiu dec‚t Ioahaz, cel mai t‚năr dintre fiii săi.

După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie, care era fără leac.

Ea s-a Óngreuiat din zi Ón zi, şi pe la sf‚rşitul anului al doilea i-au ieşit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit Ón dureri grele. Şi poporul lui n-a ars tăm‚ie Ón cinstea lui, cum făcuse pentru părinţii lui.

Avea treizeci şi doi de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit opt ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău Ón urmă, şi l-au Óngropat Ón cetatea lui David, dar nu Ón mormintele Ómpăraţilor.