2 Chronicles, глава 25

Amaţia a ajuns Ómpărat la v‚rsta de douăzeci şi cinci de ani, şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim.

El a făcut ce este bine Ónaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era Ón totul dată Lui.

C‚nd s-a Óntărit domnia Ón m‚inile lui, a omor‚t pe slujitorii care uciseseră pe Ómpăratul, tatăl său.

Dar n-a omor‚t pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris Ón Lege, Ón cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta: ÑSă nu se omoare părinţii pentru copii, şi să nu se omoare copiii pentru părinţi; ci fiecare să fie omor‚t pentru păcatul lui.î Amaţia a str‚ns pe oamenii din Iuda şi i-a pus după casele părinteşti, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute, pentru tot Iuda şi Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, şi a găsit trei sute de mii de oameni aleşi, Ón stare să poarte armele, m‚nuind suliţa şi scutul.

A mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint.

Un om al lui Dumnezeu a venit la el, şi a zis: ÑŒmpărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toţi aceşti fii ai lui Efraim.

Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face să cazi Ónaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute şi să te facă să cazi.î Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: ÑDar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oastei lui Israel?î Omul lui Dumnezeu a răspuns: ÑDomnul poate să-ţi dea mult mai mult dec‚t at‚t.î Atunci Amaţia a despărţit ceata care-i venise din Efraim, şi a poruncit ca oamenii aceştia să se Óntoarcă acasă. Dar ei s-au m‚niat foarte tare pe Iuda, şi au plecat acasă cu mare furie.

Amaţia s-a Ómbărbătat, şi şi-a dus poporul Ón Valea Sării, unde a bătut zece mii de oameni din fiii lui Seir.

Şi fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de inşi vii, pe care i-au dus pe v‚rful unei st‚nci, de unde i-au prăvălit Ón vale aşa Ónc‚t toţi au fost zdrobiţi.

Œnsă, oamenii din ceata căreia Ói dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit Ón cetăţile lui Iuda, de la Samaria p‚nă la Bet-Horon, au ucis acolo trei mii de inşi, şi au luat multe prăzi.

C‚nd s-a Óntors Amaţia de la Ónfr‚ngerea Edomiţilor, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir, şi i-a pus dumnezei pentru el; s-a Ónchinat Ónaintea lor, şi le-a adus tăm‚ie.

Atunci Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Amaţia, şi a trimis la el pe un prooroc, care i-a zis: ÑPentru ce ai căutat pe dumnezeii poporului acestuia, c‚nd ei n-au putut să-şi izbăvească poporul din m‚na ta?î Pe c‚nd vorbea el, Amaţia i-a zis: ÑOare te-am făcut sfetnic al Ómpăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?î Proorocul a plecat, zic‚nd: ÑŞtiu acum că Dumnezeu a hotăr‚t să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai ascultat sfatul meu.î După ce s-a sfătuit, Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, Ómpăratul lui Israel: ÑVino, să ne vedem faţă Ón faţă!î Şi Ioas, Ómpăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, Ómpăratul lui Iuda: ÑSpinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ÑDă pe fiica ta de nevastă fiului meu!î Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat Ón picioare spinul.

Tu te g‚ndeşti că ai bătut pe Edomiţi, şi de aceea ţi se Ónalţă inima ca să te m‚ndreşti. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să st‚rneşti un rău, care ţi-ar aduce pieirea ta şi a lui Iuda?î Dar Amaţia nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotăr‚se să-i dea Ón m‚inile vrăjmaşului, căci căutaseră pe dumnezeii Edomului.

Şi Ioas, Ómpăratul lui Israel, s-a suit: şi s-au văzut Ón faţă, el şi Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, la Bet-Şemeşul lui Iuda.

Iuda a fost bătut de Israel, şi fiecare a fugit Ón cortul lui.

Ioas, Ómpăratul lui Israel, a luat la Bet-Şemeş pe Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a adus la Ierusalim, şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi Ón zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim p‚nă la poarta unghiului.

A luat tot aurul şi argintul, şi toate vasele, care se aflau Ón Casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom, şi vistieriile casei Ómpăratului. A luat şi ostatici, şi s-a Óntors la Samaria.

Amaţia, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, Ómpăratul lui Israel.

Celelalte fapte ale lui Amaţia, cele dint‚i şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare Ón cartea Ómpăraţilor lui Iuda şi Israel?

De c‚nd s-a abătut Amaţia de la Domnul, s-a făcut Ómpotriva lui o uneltire la Ierusalim, şi el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis şi l-au omor‚t.

L-au adus pe cai, şi l-au Óngropat cu părinţii săi Ón cetatea lui Iuda.