2 Chronicles, глава 31

C‚nd s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat Ón cetăţile lui Iuda, şi au sfăr‚mat st‚lpii idoleşti, au tăiat Astarteele, şi au surpat de tot Ónălţimile şi altarele din tot Iuda şi Beniamin şi din Efraim şi Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au Óntors Ón cetăţile lor, fiecare la moşia lui.

Ezechia a aşezat din nou cetele preoţilor şi Leviţilor, după şirul lor, fiecare după slujbele sale, preoţi şi Leviţi, pentru arderile de tot şi jertfele de mulţumire, pentru slujbă, pentru c‚ntări şi laude, la porţile taberei Domnului.

Œmpăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi de tot, pentru arderile de tot de dimineaţă şi de seară, şi pentru arderile de tot din zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, cum este scris Ón legea Domnului.

Şi a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoţilor şi Leviţilor partea cuvenită lor, ca să ţină cu scumpătate legea Domnului.

C‚nd a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dint‚i roade de gr‚u, de must, de untdelemn, de miere, şi din toate roadele de pe c‚mp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate.

Tot odată, copiii lui Israel şi Iuda, care locuiau Ón cetăţile lui Iuda, au dat zeciuiala din boi şi oi, şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau Ónchinate Domnului, Dumnezeului lor, şi au făcut mai multe grămezi.

Au Ónceput să facă grămezile Ón luna a treia, şi au isprăvit Ón luna a şaptea.

Ezechia şi căpeteniile au venit să vadă grămezile, şi au binecuv‚ntat pe Domnul şi pe poporul Său Israel.

Şi Ezechia a Óntrebat pe preoţi şi pe Leviţi de grămezile acestea.

Atunci marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: ÑDe c‚nd au Ónceput să se aducă darurile Ón Casa Domnului, noi am m‚ncat, ne-am săturat, şi a mai rămas mult, căci Domnul a binecuv‚ntat pe poporul Său. Şi iată ce mare grămadă a mai rămas!î Ezechia a dat poruncă să pregătească nişte cămări Ón Casa Domnului; şi le-au pregătit.

Au adus Ón ele cu credincioşie darurile de m‚ncare, zeciuiala, şi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor, şi fratele său Şimei era al doilea după el.

Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi Benaia erau Óntrebuinţaţi sub c‚rmuirea lui Conania şi a fratelui său Şimei, după porunca Ómpăratului Ezechia şi a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu.

Levitul Core, fiul lui Imna, uşier Ón partea de răsărit, avea grijă de darurile de bună voie aduse lui Dumnezeu, ca să Ómpartă ce era adus Domnului prin ridicare şi lucrurile prea sfinte.

Œn cetăţile preoţeşti, Eden, Miniamin, Iosua, Şemaia, Amaria şi Şecania erau puşi sub c‚rmuirea lui ca să Ómpartă cu credincioşie fraţilor lor, mari şi mici, partea cuvenită lor, după cetele lor: celor de parte bărbătească Ónscrişi de la v‚rsta de trei ani Ón sus; tuturor celor ce intrau zilnic Ón Casa Domnului ca să-şi facă slujba după Ónsărcinările şi după cetele lor; preoţilor Ónscrişi după casele lor părinteşti, şi Leviţilor de la douăzeci de ani Ón sus, după slujbele şi după cetele lor: la toată adunarea preoţilor şi Leviţilor Ónscrişi cu toţi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii şi fiicele lor, căci erau fără prihană Ón Ómpărţirea lucrurilor sfinte.

Şi pentru fiii lui Aaron, preoţii, care locuiau la ţară Ón Ómprejurimile cetăţilor lor, erau Ón fiecare cetate oameni numiţi anume, ca să Ómpartă părţile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoţi şi tuturor Leviţilor Ónscrişi.

Iată ce a făcut Ezechia Ón tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, Ónaintea Domnului, Dumnezeului său.

A lucrat cu toată inima, şi a izbutit Ón tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege şi pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.