2 Chronicles, глава 33

Manase avea doisprezece ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, după ur‚ciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

A zidit iarăşi Ónălţimile pe care le dăr‚mase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idoli Astarteei, şi s-a Ónchinat Ónaintea Óntregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.

A zidit altare Ón Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: ÑŒn Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie.î A zidit altare Óntregii oştiri a cerurilor, Ón cele două curţi ale Casei Domnului.

Şi-a trecut fiii prin foc Ón valea fiilor lui Hinom; umbla cu desc‚ntece şi vrăjitorii, şi ţinea la el oameni care chemau duhurile şi care-i spuneau viitorul. A făcut din ce Ón ce mai mult ce este rău Ónaintea Domnului, ca să-L m‚nie.

A pus chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse, Ón Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David şi fiului său Solomon: ÑŒn casa aceasta, şi Ón Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel Œmi voi pune Numele pe vecie.

Nu voi mai strămuta pe Israel din ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, numai să caute să Ómplinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, Ónvăţăturile şi poruncile date prin Moise.î Dar Manase a fost pricina că Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult dec‚t neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.

Atunci Domnul a trimis Ómpotriva lor pe căpeteniile oştirii Ómpăratului Asiriei, care au prins pe Manase şi l-au pus Ón lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă, şi l-au dus la Babilon.

C‚nd a fost la str‚mtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit ad‚nc Ónaintea Dumnezeului părinţilor săi.

I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăs‚ndu-Se Ónduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus Ónapoi la Ierusalim Ón Ómpărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.

După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon Ón vale, un zid care se Óntindea p‚nă la poarta peştilor şi cu care a Ónconjurat dealul, şi l-a făcut foarte Ónalt. A pus şi căpetenii de război Ón toate cetăţile Óntărite ale lui Iuda.

A Ónlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini şi idolul Astarteei, a dăr‚mat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului şi la Ierusalim, şi le-a aruncat afară din cetate.

A aşezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire şi de laudă, şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeului lui Israel.

Poporul jertfea tot pe Ónălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său.

Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui, şi cuvintele proorocilor, care i-au vorbit Ón Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sunt scrise Ón faptele Ómpăraţilor lui Israel.

Rugăciunea lui şi felul Ón care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit Ónălţimi şi a Ónălţat idoli Astarteei şi chipuri cioplite, Ónainte de a se smeri, sunt scrise Ón cartea lui Hozai.

Manase a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat Ón casa lui. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Amon.

Amon avea douăzeci şi doi de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit doi ani la Ierusalim.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase, şi le-a slujit.

Şi nu s-a smerit Ónaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce Ón ce mai vinovat.

Slujitorii lui au uneltit Ómpotriva lui, şi l-au omor‚t Ón casa lui.

Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră Ómpotriva Ómpăratului Amon. Şi, Ón locul lui, poporul ţării a pus Ómpărat pe fiul său Iosia.