Second Epistle of Paul to the Corinthians, глава 6

Ca unii care lucrăm Ómpreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit Ón zadar harul lui Dumnezeu.

Căci El zice: ÑLa vremea potrivită, te-am ascultat, Ón ziua m‚ntuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua m‚ntuirii.î Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată.

Ci, Ón toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, Ón necazuri, Ón nevoi, Ón str‚mtorări, Ón bătăi, Ón temniţe, Ón răscoale, Ón osteneli, Ón vegheri, Ón posturi; prin curăţie, prin Ónţelepciune, prin Óndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sf‚nt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuv‚ntul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare, pe care le dă neprihănirea; Ón slavă şi Ón ocară, Ón vorbire de rău şi Ón vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte Ónşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omor‚ţi; ca nişte Óntristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi Ómbogăţim pe mulţi; ca neav‚nd nimic, şi totuşi stăp‚nind toate lucrurile.

Am dat drumul gurii faţă de voi, Corintenilor! Ni s-a lărgit inima.

Voi nu sunteţi la str‚mtoare Ón noi; dar inima voastră s-a str‚ns pentru noi.

Faceţi-ne şi voi la fel: vă vorbesc ca unor copii ai mei ñ lărgiţi-vă şi voi!

Nu vă Ónjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este Óntre neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta Ómpreună lumina cu Óntunericul?

Ce Ónţelegere poate fi Óntre Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?

Cum se Ómpacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ÑEu voi locui şi voi umbla Ón mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.î De aceea: ÑIeşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.

Eu vă voi fi Tată, şi voi Œmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.î