2 Kings, глава 1

Moab s-a răzvrătit Ómpotriva lui Israel, după moartea lui Ahab.

Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus Ón Samaria, şi s-a Ómbolnăvit. A trimis nişte soli, şi le-a zis: ÑDuceţi-vă şi Óntrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.î Dar Óngerul Domnului a zis lui Ilie, Tişbitul: ÑScoală-te, suie-te Ónaintea solilor Ómpăratului Samariei, şi spune-le: ,Oare nu este Dumnezeu Ón Israel, de vă duceţi să Óntrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ,Nu te vei mai da jos din patul Ón care te-ai suit, ci vei muri.î Şi Ilie a plecat.

Solii s-au Óntors la Ahazia. Şi el le-a zis: ÑPentru ce v-aţi Óntors?î Ei i-au răspuns: ÑUn om s-a suit Ónaintea noastră, şi ne-a zis: ÑŒntoarceţi-vă la Ómpăratul care v-a trimis, şi spuneţi-i: ,Aşa vorbeşte Domnul: ÑOare nu este Dumnezeu Ón Israel, de trimiteţi să Óntrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul Ón care te-ai suit, ci vei muri.î Ahazia le-a zis: ÑCe Ónfăţişare avea omul acela care s-a suit Ónaintea voastră şi v-a spus aceste cuvinte?î Ei au răspuns: ÑEra un om Ómbrăcat cu o manta de păr şi Óncins cu o curea la mijloc.î Şi Ahazia a zis: ÑEste Ilie, Tişbitul.î A trimis la el pe o căpetenie de cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care şedea pe v‚rful muntelui, şi i-a zis: ÑOmule al lui Dumnezeu, Ómpăratul a zis: ,Pogoară-te!î Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: ÑDacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!î Şi s-a pogor‚t foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.

Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuv‚ntul, şi a zis lui Ilie: ÑOmule al lui Dumnezeu, aşa a zis Ómpăratul: ÑGrăbeşte-te de te pogoară!î Ilie le-a răspuns: ÑDacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!î Şi s-a pogor‚t foc din cer şi l-a mistuit, pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.

Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, Ómpreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit; şi, la sosire, şi-a plecat genunchii Ónaintea lui Ilie, şi i-a zis, rug‚ndu-l: ÑOmule al lui Dumnezeu, te rog, viaţa mea şi viaţa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă Ónaintea ta!

Iată, s-a pogor‚t foc din cer şi a mistuit pe cele dint‚i două căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viaţa mea să fie scumpă Ónaintea ta!î Œngerul Domnului a zis lui Ilie: ÑPogoară-te Ómpreună cu el, n-ai nici o frică de el.î Ilie s-a sculat şi s-a pogor‚t cu el la Ómpăratul.

El i-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pentru că ai trimis soli să Óntrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum n-ar fi Ón Israel Dumnezeu al cărui cuv‚nt să-l poţi Óntreba, nu te vei mai da jos din patul Ón care te-ai suit, ci vei muri.î Ahazia a murit, după cuv‚ntul Domnului, rostit prin Ilie. Şi Ón locul lui, a Ónceput să domnească Ioram, Ón al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, Ómpăratul lui Iuda; căci n-avea fiu.

Celelalte fapte ale lui Ahazia, şi ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?