2 Kings, глава 17

Œn al doisprezecelea an al lui Ahaz, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria, Osea, fiul lui Ela. A domnit nouă ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, totuşi nu ca Ómpăraţii lui Israel dinaintea lui.

Salmanasar, Ómpăratul Asiriei, s-a suit Ómpotriva lui; şi Osea i s-a supus, şi i-a plătit un bir.

Dar Ómpăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, Ómpăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe fiecare an birul Ómpăratului Asiriei. Œmpăratul Asiriei l-a Ónchis şi l-a pus Ón lanţuri Óntr-o temniţă.

Şi Ómpăratul Asiriei a străbătut toată ţara, şi s-a suit Ómpotriva Samariei, pe care a Ómpresurat-o timp de trei ani.

Œn al nouălea an al lui Osea, Ómpăratul Asiriei a luat Samaria, şi a dus pe Israel Ón robie Ón Asiria, l-a pus să locuiască la Halah şi la Habor, l‚ngă r‚ul Gozan, şi Ón cetăţile Mezilor.

Lucrul acesta s-a Ónt‚mplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit Ómpotriva Domnului, Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de sub m‚na lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, şi pentru că s-au Ónchinat la alţi dumnezei.

Au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, şi obiceiurile r‚nduite de Ómpăraţii lui Israel.

Copiii lui Israel au făcut pe ascuns Ómpotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri care nu sunt bune. Şi-au zidit Ónălţimi Ón toate cetăţile lor, de la turnurile străjerilor p‚nă la cetăţile Óntărite.

Şi-au ridicat st‚lpi idoleşti şi Astartee pe orice deal şi sub orice copac verde.

Şi acolo au ars tăm‚ie pe toate Ónălţimile, ca şi neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, şi au făcut lucruri rele, prin care au m‚niat pe Domnul.

Au slujit idolilor, despre care Domnul le zisese: ÑSă nu faceţi lucrul acesta!î Domnul a Ónştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi proorocii Lui, prin toţi văzătorii, şi le-a zis: ÑŒntoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, şi păziţi poruncile şi r‚nduielile Mele, urm‚nd Ón totul legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei proorocii.î Dar ei n-au ascultat, şi-au Ónţepenit grumazul, ca şi părinţii lor, care nu crezuseră Ón Domnul, Dumnezeul lor.

N-au vrut să ştie de legile Lui, de legăm‚ntul pe care-l făcuse cu părinţii lor, şi de Ónştiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic, şi ei Ónşişi n-au fost dec‚t nimic, şi după neamurile Ón mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele.

Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi-au făcut viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au Ónchinat Ónaintea Óntregii oştiri a cerurilor, şi au slujit lui Baal.

Au trecut prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la ghicire şi vrăjitorii, şi s-au v‚ndut ca să facă ce este rău Ónaintea Domnului, m‚niindu-L.

De aceea Domnul S-a m‚niat foarte tare Ómpotriva lui Israel, şi i-a Óndepărtat de la Faţa Lui. ñ N-a rămas dec‚t seminţia lui Iuda: şi chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile r‚nduite de Israel. ñ Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat Ón m‚inile jefuitorilor, şi a sf‚rşit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui.

Căci Israel se dezlipise de casa lui David, şi făcuseră Ómpărat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-i abătuse de la Domnul, şi făcuse pe Israel să săv‚rşească un mare păcat.

Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele, p‚nă ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum vestise prin toţi slujitorii Săi prooroci. Şi Israel a fost dus Ón robie, departe de ţara lui, Ón Asiria, unde a rămas p‚nă Ón ziua de azi.

Œmpăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim, şi i-a aşezat Ón cetăţile Samariei Ón locul copiilor lui Israel. Au pus stăp‚nire pe Samaria, şi au locuit Ón cetăţile ei.

C‚nd au Ónceput să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, şi Domnul a trimis Ómpotriva lor nişte lei, care-i omorau!

Atunci au spus Ómpăratului Asiriei: ÑNeamurile pe care le-ai strămutat şi le-ai aşezat Ón cetăţile Samariei nu cunosc felul Ón care să slujească Dumnezeului ţării, şi El a trimis Ómpotriva lor nişte lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul Ón care trebuie să slujească Dumnezeului ţării.î Œmpăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: ÑTrimiteţi pe unul din preoţii pe care i-aţi luat de acolo Ón robie; să plece să se aşeze acolo, şi să le Ónveţe felul Ón care să slujească Dumnezeului ţării.î Unul din preoţii care fuseseră luaţi robi din Samaria, a venit de s-a aşezat la Betel, şi le-a Ónvăţat cum să se teamă de Domnul.

Dar neamurile şi-au făcut fiecare dumnezeii săi Ón cetăţile pe care le locuiau, şi i-au aşezat Ón templele idoleşti din Ónălţimile zidite de Samariteni.

Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Aşima, cei din Ava au făcut pe Nibhaz şi Tartac; cei din Sefarvaim Óşi ardeau copiii Ón foc Ón cinstea lui Adramelec şi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.

Totodată se Ónchinau şi Domnului, şi şi-au făcut preoţi ai Ónălţimilor, luaţi din tot poporul: preoţii aceştia aduceau pentru ei jertfe Ón templele din Ónălţimi.

Astfel se Ónchinau Domnului, dar slujeau Ón acelaşi timp şi dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutaţi.

P‚nă Ón ziua de astăzi Óşi urmează ei obiceiurile de la Ónceput: nu se Ónchină Domnului, şi nu se ţin nici de legile şi r‚nduielile lor, nici de legile şi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel.

Domnul făcuse legăm‚nt cu ei, şi le dăduse porunca aceasta: ÑSă nu vă temeţi de alţi dumnezei; să nu vă Ónchinaţi Ónaintea lor, să nu le slujiţi, şi să nu le aduceţi jertfe.

Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere şi cu braţul Óntins; Ónaintea Lui să vă Ónchinaţi, şi Lui să-I aduceţi jertfe.

Să păziţi şi să Ómpliniţi totdeauna Ónvăţăturile, r‚nduielile, legea şi poruncile, pe care vi le-a scris El, şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.

Să nu uitaţi legăm‚ntul pe care l-am făcut cu voi, şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.

Ci să vă temeţi de Domnul, Dumnezeul vostru; şi El vă va izbăvi din m‚na tuturor vrăjmaşilor voştri.î Ei n-au ascultat, şi au urmat obiceiurile lor de la Ónceput.

Neamurile acestea se temeau de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite; şi copiii lor şi copiii copiilor lor fac p‚nă Ón ziua de azi ce au făcut părinţii lor.