2 Kings, глава 24

Pe vremea sa, Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioiachim i-a fost supus trei ani; dar s-a răsculat din nou Ómpotriva lui.

Atunci Domnul a trimis Ómpotriva lui Ioiachim cete de Haldei, cete de Sirieni, cete de Moabiţi şi cete de Amoniţi; le-a trimis Ómpotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuv‚ntul pe care-l spusese Domnul prin robii Săi proorocii.

Lucrul acesta s-a Ónt‚mplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor săv‚rşite de Manase, şi din pricina s‚ngelui nevinovat pe care-l vărsase Manase, şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte.

Celelalte fapte ale lui Ioiachim, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Ioiachim a adormit cu părinţii săi. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.

Œmpăratul Egiptului n-a mai ieşit din ţara lui, căci Ómpăratul Babilonului luase tot ce era al Ómpăratului Egiptului, de la p‚r‚ul Egiptului p‚nă la r‚ul Eufratului.

Ioiachin avea optsprezece ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehuşta, fata lui Elnatan, din Ierusalim.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, Óntocmai cum făcuse tatăl său.

Œn vremea aceea, slujitorii lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, s-au suit Ómpotriva Ierusalimului, şi cetatea a fost Ómpresurată.

Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, a venit Ónaintea cetăţii pe c‚nd o Ómpresurau slujitorii lui.

Atunci Ioiachin, Ómpăratul lui Iuda, s-a dus la Ómpăratul Babilonului, cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile şi dregătorii lui. Şi Ómpăratul Babilonului l-a luat prins, Ón al optulea an al domniei lui.

A luat de acolo toate vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei Ómpăratului; şi a sfăr‚mat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, Ómpăratul lui Israel, Ón Templul Domnului, cum spusese Domnul.

A dus Ón robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, Ón număr de zece mii, cu toţi teslarii şi fierarii; n-a mai rămas dec‚t poporul sărac al ţării.

A strămutat pe Ioiachin la Babilon; şi a dus robi din Ierusalim la Babilon pe mama Ómpăratului, pe nevestele Ómpăratului şi pe dregătorii lui, şi pe mai marii ţării, pe toţi războinicii, Ón număr de şapte mii, şi pe teslari şi fierari, Ón număr de o mie, toţi numai oameni viteji şi buni pentru război. Œmpăratul Babilonului i-a luat robi Ón Babilon.

Şi Ómpăratul Babilonului a pus Ómpărat, Ón locul lui Ioiachin, pe unchiul său Matania, căruia i-a schimbat numele Ón Zedechia.

Zedechia avea douăzeci şi unu de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia, din Libna.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, Óntocmai cum făcuse Ioiachim.

Şi lucrul acesta s-a Ónt‚mplat din pricina m‚niei Domnului Ómpotriva Ierusalimului şi Ómpotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea Lui. Şi Zedechia s-a răsculat Ómpotriva Ómpăratului Babilonului.