Second Epistle of Peter, глава 3

Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. Œn am‚ndouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin Ónştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci, şi de porunca Domnului şi M‚ntuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.

Œnainte de toate, să ştiţi că Ón zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: ÑUnde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de c‚nd au adormit părinţii noştri, toate răm‚n aşa cum erau de la Ónceputul zidirii!î Căci Ónadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un păm‚nt scos prin Cuv‚ntul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, Ónecată de apă.

Iar cerurile şi păm‚ntul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuv‚nt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.

Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

Domnul nu Ónt‚rzie Ón Ómplinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o Óndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Ziua Domnului Ónsă va veni ca un hoţ. Œn ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi păm‚ntul, cu tot ce este pe el, va arde.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sf‚ntă şi evlavioasă, aştept‚nd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, Ón care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?

Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un păm‚nt nou, Ón care va locui neprihănirea.

De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi Ónaintea Lui fără prihană, fără vină, şi Ón pace.

Să credeţi că Óndelunga răbdare a Domnului nostru este m‚ntuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după Ónţelepciunea dată lui, ca şi Ón toate epistolele lui, c‚nd vorbeşte despre lucrurile acestea. Œn ele sunt unele lucruri grele de Ónţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi t‚r‚ţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria; ci creşteţi Ón harul şi Ón cunoştinţa Domnului şi M‚ntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi Ón ziua veşniciei. Amin.