2 Samuel, глава 6

David a str‚ns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, Ón număr de treizeci de mii de oameni.

Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, Ónaintea căruia este chemat Numele Domnului oştirilor, care stă Óntre Heruvimi deasupra chivotului.

Au pus chivotul lui Dumnezeu Óntr-un car nou, şi l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab, c‚rmuiau carul cel nou.

L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, şi Ahio mergea Ónaintea chivotului.

David şi toată casa lui Israel c‚ntau Ónaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţimbale.

C‚nd au ajuns la aria lui Nacon, Uza a Óntins m‚na spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Uza, şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, şi a murit acolo l‚ngă chivotul lui Dumnezeu.

David s-a Óntristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rup‚ndu-l pe loc. Şi locul acesta a fost numit p‚nă Ón ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza).

David s-a temut de Domnul Ón ziua aceea, şi a zis: ÑCum să intre chivotul Domnului la mine?î N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el Ón cetatea lui David, şi l-a dus Ón casa lui Obed-Edom din Gat.

Chivotul Domnului a rămas trei luni Ón casa lui Obed-Edom din Gat, şi Domnul a binecuv‚ntat pe Obed-Edom şi toată casa lui.

Au venit şi au spus Ómpăratului David: ÑDomnul a binecuv‚ntat casa lui Obed-Edom şi tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu.î Atunci David a pornit, şi a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom Ón cetatea lui David, Ón mijlocul veseliei.

C‚nd cei ce duceau chivotul Domnului au făcut şase paşi, au jertfit un bou şi un viţel gras.

David juca din răsputeri Ónaintea Domnului, şi era Óncins cu efodul de in subţire.

Astfel au suit David şi toată casa lui Israel chivotul Domnului, Ón strigăte de bucurie şi Ón sunet de tr‚mbiţe.

Pe c‚nd chivotul Domnului intra Ón cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; şi, văz‚nd pe Ómpăratul David sărind şi juc‚nd Ónaintea Domnului, l-a dispreţuit Ón inima ei.

După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui Ón mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot; şi David a adus Ónaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de mulţumire.

C‚nd a isprăvit David de adus arderile de tot şi jertfele de mulţumire, a binecuv‚ntat poporul Ón Numele Domnului oştirilor.

Apoi a Ómpărţit la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia c‚te o p‚ine, o bucată de carne şi o turtă de stafide. Şi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.

David s-a Óntors să-şi binecuv‚nteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieşit Ónainte, şi a zis: ÑCu c‚tă cinste s-a purtat azi Ómpăratul lui Israel descoperindu-se Ónaintea slujnicelor supuşilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic!î David a răspuns Micalei: ÑŒnaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, Ónaintea Domnului am jucat.

Vreau să mă arăt şi mai de nimic dec‚t de data asta, şi să mă Ónjosesc Ón ochii mei; totuşi voi fi Ón cinste la slujnicele de care vorbeşti.î Şi Mical, fata lui Saul, n-a avut copii p‚nă Ón ziua morţii ei.