2 Samuel, глава 24

Domnul S-a aprins de m‚nie din nou Ómpotriva lui Israel; şi a st‚rnit pe David Ómpotriva lor, zic‚nd: ÑDu-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iudaî.

Şi Ómpăratul a zis lui Ioab, căpetenia oştirii, care se afla l‚ngă el: ÑStrăbate toate seminţiile lui Israel, de la Dan p‚nă la Beer-Şeba; să se facă numărătoarea poporului, şi să ştiu la c‚t se ridică numărul lor.î Ioab a zis Ómpăratului: ÑDomnul, Dumnezeul tău, să facă poporul de o sută de ori mai mare, şi Ómpăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea Ómpăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta?î Œmpăratul a stăruit Ón porunca pe care o dădea lui Ioab şi căpeteniilor oştirii; şi Ioab şi căpeteniile oştirii au plecat de la Ómpărat, ca să facă numărătoarea poporului Israel.

Au trecut Iordanul, şi au tăbăr‚t la Aroer, la dreapta cetăţii care este Ón mijlocul văii Gad, şi l‚ngă Iaezer.

Au venit p‚nă la Galaad şi Ón ţara lui Tahtim-Hodşi. S-au dus p‚nă la Dan-Iaan, şi Ón Ómprejurimile Sidonului.

Au venit p‚nă la cetăţuia Tir, şi Ón toate cetăţile Heviţilor şi ale Canaaniţilor. Au ieşit spre partea de miazăzi a lui Iuda, la Beer-Şeba.

Au străbătut astfel toată ţara, şi au ajuns la Ierusalim, după nouă luni şi douăzeci de zile.

Ioab a dat Ómpăratului numărul poporului: erau Ón Israel opt sute de mii de oameni de război care scoteau sabia, şi Ón Iuda cinci sute de mii de oameni.

David a simţit cum Ói bătea inima, după ce făcuse numărătoarea poporului. Şi a zis Domnului: ÑAm săv‚rşit un mare păcat, făc‚nd lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoieşte şi iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat Ón totul ca un nebun!î A doua zi, c‚nd s-a sculat David, cuv‚ntul Domnului a vorbit astfel proorocului Gad, văzătorul lui David: ÑDu-te şi spune lui David: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Œţi pun Ónainte trei nenorociri; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.î Gad s-a dus la David, şi i-a făcut cunoscut lucrul acesta, zic‚nd: ÑVrei şapte ani de foamete Ón ţara ta, sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi, care te vor urmări, sau să b‚ntuie ciuma trei zile Ón ţară? Acum alege, şi vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.î David a răspuns lui Gad: ÑSunt Óntr-o mare str‚mtoare! Oh! mai bine să cădem Ón m‚inile Domnului, căci Óndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad Ón m‚inile oamenilor!î Domnul a trimis ciuma Ón Israel, de dimineaţă p‚nă la vremea hotăr‚tă. Şi, din Dan p‚nă la Beer-Şeba, au murit şaptezeci de mii de oameni din popor.

Pe c‚nd Óngerul Óntindea m‚na peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit de răul acela, şi a zis Óngerului care ucidea poporul: ÑDestul! Trage-ţi m‚na acum.î Œngerul Domnului era l‚ngă aria lui Aravna, Iebusitul.

David, văz‚nd pe Óngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: ÑIată că am păcătuit! Eu sunt vinovat: dar oile acestea, ce au făcut? M‚na Ta să se Óndrepte dar Ómpotriva mea şi Ómpotriva casei tatălui meu!î Œn ziua aceea, Gad a venit la David, şi i-a zis: ÑSuie-te şi Ónalţă un altar Domnului Ón aria lui Aravna, Iebusitul.î David s-a suit, după cuv‚ntul lui Gad, cum poruncise Domnul.

Aravna s-a uitat, şi a văzut pe Ómpărat şi pe slujitorii lui Óndrept‚ndu-se spre el; şi Aravna a ieşit, şi s-a Ónchinat Ónaintea Ómpăratului, cu faţa la păm‚nt.

Aravna a zis: ÑPentru ce vine domnul meu, Ómpăratul, la slujitorul lui?î Şi David a răspuns: ÑCa să cumpăr de la tine aria şi să zidesc Ón ea un altar Domnului, pentru ca să Ónceteze urgia aceasta de peste popor.î Aravna a zis lui David: ÑSă ia domnul meu, Ómpăratul, aria, şi să aducă Ón ea jertfele care-i vor plăcea; vezi, boii vor fi pentru arderea de tot, şi carele cu uneltele lor vor ţine loc de lemne.î Aravna a dat Ómpăratului totul. Şi Aravna a zis Ómpăratului: ÑDomnul, Dumnezeul tău, să te primească!î Dar Ómpăratul a zis lui Aravna: ÑNu! vreau s-o cumpăr de la tine pe preţ de argint, şi nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot, care să nu mă coste nimic.î Şi David a cumpărat aria şi boii cu cinzeci de sicli de argint.

David a zidit acolo un altar Domnului, şi a adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Atunci Domnul a fost potolit faţă de ţară, şi a Óncetat urgia deasupra lui Israel.