Second Epistle of Paul to the Thessalonians, глава 3

Œncolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuv‚ntul Domnului să se răsp‚ndească şi să fie proslăvit cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

Credincios este Domnul: El vă va Óntări şi vă va păzi de cel rău.

Cu privire la voi, avem Óncredere Ón Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.

Domnul să vă Óndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Œn Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte Ón neor‚nduială, şi nu după Ónvăţăturile, pe care le-aţi primit de la noi.

Voi Ónşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit Ón neor‚nduială, Óntre voi.

N-am m‚ncat de pomană p‚inea nimănui; ci, lucr‚nd şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.

Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm Ón noi Ónşine o pildă vrednică de urmat.

Căci, c‚nd eram la voi, vă spuneam lămurit: ÑCine nu vrea să lucreze, nici să nu măn‚nce.î Auzim Ónsă că unii dintre voi trăiesc Ón neor‚nduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.

Œndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, Ón Domnul nostru Isus Hristos, să-şi măn‚nce p‚inea lucr‚nd Ón linişte.

Voi, fraţilor, să nu osteniţi Ón facerea binelui.

Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi Ón această epistolă, Ónsemnaţi-vi-l, şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.

Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.

Œnsuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea Ón orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

Urarea de sănătate este scrisă cu m‚na mea: Pavel. Acesta este semnul Ón fiecare epistolă; aşa scriu eu.

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.