Book of Amos, глава 1

Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, Ómpăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Israel, cu doi ani Ónaintea cutremurului de păm‚nt.

El a zis: ÑDomnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc, şi v‚rful Carmelului este uscat.

Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.

De aceea voi trimite foc Ón casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.

Voi sfăr‚ma zăvoarele Damascului, şi voi nimici cu desăv‚rşire pe locuitorii din Bicat-Aven, Ómpreună cu cel ce ţine toiagul de c‚rmuire Ón Bet-Eden; şi poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat Edomului: de aceea, voi trimite foc Ón zidurile Gazei, şi-i va mistui palatele.

Voi nimici cu desăv‚rşire pe locuitorii din Asdod, şi pe cel ce ţine toiagul Ómpărătesc Ón Ascalon; Œmi voi Óntoarce m‚na Ómpotriva Ecronului, şi ce va mai răm‚ne din Filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război, şi i-au dat Edomului, şi nu s-au g‚ndit la legăm‚ntul frăţesc.

De aceea, voi trimite foc Ón zidurile Tirului, şi-i va mistui palatele.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că a urmărit pe fraţii săi cu sabia, Ónăbuşindu-şi mila, a dat drumul m‚niei, şi Óşi ţinea Óntr-una urgia.

De aceea, voi trimite foc peste Teman, şi va mistui palatele Boţrei.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au spintecat p‚ntecele femeilor Ónsărcinate ale Galaadului, ca să-şi mărească ţinutul: de aceea, voi aprinde focul Ón zidurile Rabei, şi-i va mistui palatele, Ón mijlocul strigătelor de război Ón ziua luptei, şi Ón mijlocul vijeliei Ón ziua furtunii.

Şi Ómpăratul lor va merge Ón robie, el, şi căpeteniile lui Ómpreună cu el, zice Domnul.î