Book of Amos, глава 2

Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea: pentru că a ars, a ars p‚nă le-a făcut var, oasele Ómpăratului Edomului, de aceea voi trimite foc Ón Moab, şi va mistui palatele Cheriotului; şi Moabul va pieri Ón mijlocul zarvei, Ón mijlocul strigătelor de război şi sunetul tr‚mbiţei: Voi nimici cu desăv‚rşire pe judecător din mijlocul lui, şi voi ucide pe toate căpeteniile lui Ómpreună cu el, zice Domnul.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au nesocotit Legea Domnului şi n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duşi Ón rătăcire de idolii cei mincinoşi după care au umblat şi părinţii lor; de aceea, voi trimite foc Ón Iuda, şi va mistui palatele Ierusalimului.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotăr‚rea, pentru că au v‚ndut pe cel neprihănit pe bani, şi pe sărac pe o pereche de Óncălţăminte.

Ei doresc să vadă ţăr‚na păm‚ntului pe capul celor sărmani, şi calcă Ón picioare dreptul celor nenorociţi. Fiul şi tatăl se duc la aceeaşi fată, ca să p‚ngărească Numele Meu cel sf‚nt.

Se Óntind l‚ngă fiecare altar pe haine luate ca zălog, şi beau Ón casa dumnezeilor lor amenda celor os‚ndiţi de ei.

Şi totuşi Eu am nimicit dinaintea lor pe Amoriţi, care erau c‚t cedrii de Ónalţi, şi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din v‚rf p‚nă Ón rădăcini.

Şi Eu v-am scos din ţara Egiptului, şi v-am povăţuit patruzeci de ani Ón pustie, ca să vă dau Ón stăp‚nire ţara Amoriţilor.

Am ridicat prooroci dintre fiii voştri, şi Nazirei dintre tinerii voştri. Nu este aşa, copii ai lui Israel? zice DomnulÖ Iar voi aţi dat Nazireilor să bea vin, şi proorocilor le-aţi poruncit: ,Nu prorociţi!í Iată, vă voi stropşi cum stropşeşte păm‚ntul carul Óncărcat cu snopi, aşa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, şi omul viteaz nu-şi va scăpa viaţa.

Cel ce m‚nuieşte arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, şi călăreţul nu-şi va scăpa viaţa; iar cel mai inimos dintre războinici, va fugi Ón pielea goală Ón ziua aceea, zice Domnul.î